Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Девето заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 20 Май 2016г. 10:29ч.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера   доктор Цветана Лепарова свиква  общинските  съветници  на   ДЕВЕТО   заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    26. 05. 2016 г.   / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
 
1.Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция «Бюро по труда» – Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта за 2015г.
Докладва: Димитър Търпов – Директор на дирекция „Бюро по труда“- Пещера 
2.Информация за дейността на Общински детски комплекс.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
Златка Златанова – Директор на Общински детски комплекс
3.Информация за дейността на Общинските клубове: на пенсионерите, диабетиците и инвалидите.
                                               Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                                   Галина Стоянова-Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
4.Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Пещера 2016-2020.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                                   Галина Стоянова-Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
 
5.Приемане План за развитие на социалните услуги за 2017г.
                                               Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                                   Галина Стоянова-Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
6.Поемане на дългосрочен общински дълг чрез емисия на общински облигации при условията на частно предлагане.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
            Кръстина Андреева – Директор на дирекция „ФСД“
7.Поемане на дългосрочен револвиращ дълг за финансирне на разходи по проекти по оперативни и други европейски програми.
            Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
            Кръстина Андреева – Директор на дирекция „ФСД“
 
 
8.Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2016г.
             Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,                            
             Кръстина Андреева – Директор на дирекция „ФСД“
9.Отмяна на Наредба за противопожарна охрана в Община Пещера, приета с Решение № 49/28.03.1996г. на Общински съвет –Пещера и приемане на нова Наредба за пожарна безопасност и защита на населението на територията на Община Пещера.
                                   Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                                      Димитър Симонов – Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“
10.Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места.
                                      Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                                      Димитър Симонов – Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“
11.Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците в Община Пещера.
                                      Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                                      Димитър Симонов – Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“
 
12.Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за реда и условията за разрешаване разполагането на преместваеми обекти на територията на Община Пещера.
                                      Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                                      инж. Стела Павлова Директор на дирекция „ТСУ“
13.Актуализиране на състава на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата.
                                       Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                                      Димитър Симонов – Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“
 
14.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи  по КВС на с. Радилово.
                                      Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                                      Димитър Симонов – Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“
 
 
15.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи  по КВС на с. Капитан Димитриево.
                                      Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                                      Димитър Симонов – Гл.спец. „Общинска собственост и наеми“
16.Приемане на оценка и продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост:
•Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1382, находящ се в гр. Пещера, местност „Широките ливади“;
•Поземлен имот с идентификатор 56277.505.277, находящ се в гр. Пещера, местност „Копривец“;
•Поземлен имот с идентификатор 56277.505.141, находящ се в гр. Пещера, местност „Копривец“;
       Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                               инж. Невена Дялкинова- Началник отдел «Общинска собственост»
 
17. Промяна в групите жилища от наличния жилищен фонд съобразно потребностите на  Общината и продажба на общинско жилище, представляващо самостоятелен обект в  сграда с идентификатор 56277.501.364.1.28 с  административен  адрес  гр. Пещера,  ул. „ Симон Налбант“ № 46, ет.5, ап.28.
      Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                               инж. Невена Дялкинова- Началник отдел «Общинска собственост»
 
18.Приемане на решение за откриване на процедура за продажба по реда на ЗПСК /Закон за приватизация и следприватизационен контрол/ на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи един общ производствен комплекс:
1.Поземлен имот с идентификатор 56277.504.618. Сграда с идентификатор 56277.504.618.1.
2.Поземлен имот с идентификатор 56277.504.617. Сграда с идентификатор 56277.504.617.1.
       Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                               инж. Невена Дялкинова- Началник отдел «Общинска собственост»
 
19.Допълване на Решение № 893/28.08.2015г. относно промяна на регулацията на VIII – търговия и услуги /ПИ с идентификатор 56277.502.1204/ в кв.120 по ПУП на гр.Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.
       Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                               инж. Невена Дялкинова- Началник отдел «Общинска собственост»
 
20.Прекратяване на съсобственост върху поземлен имот с идентификатор 56277.503.29 по КККР на гр. Пещера между Община Пещера и наследниците на Али Мустафов Небиев.
       Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                               инж. Невена Дялкинова- Началник отдел «Общинска собственост»
 
21.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 860/31.07.2015г. на Общински съвет- Пещера.
       Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                               инж. Невена Дялкинова- Началник отдел «Общинска собственост»
22. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП –ПРЗ за промяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315 по КККР на гр.Пещера и отреждането му в УПИ ХХVIII – 3.1315, „за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ в местност „Луковица“ по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.
                                Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                                инж. Стела Павлова Директор на дирекция „ТСУ“
 
23.Учредяване на сервитут за общинските имоти в местност „Копривец“, гр. Пещера в полза на „ЕСО“ ЕАД гр. София, бул. „Гоце Делчев“ № 105, през които преминава трасето на „Съществуващ електропровод 110кV и на нов електроповод 110 кV от съществуващ стълб в ПИ 56277.1.374 местност “Копривец“ по КККР на гр. Пещера и одобряване цена на обезщетението.
                                  Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, 
                                  инж. Стела Павлова Директор на дирекция „ТСУ“
24.Питания.
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069