Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Десето заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 24 Юни 2016г. 10:07ч.
На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера   д-р Цветана Лепарова свиква  общинските  съветници  на   ДЕСЕТО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    30. 06. 2016 г.   / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
 
1.Информация за работата на Община Пещера по европейските фондове за периода м. юли 2015г. – м. юни 2016г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
Галина Стоянова –  Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
 
2.Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
Галина Стоянова –  Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
 
3.Съгласуване и приемане на актуализиран Стратегически план за дейността по вътрешен одит в Община Пещера за периода 2014г.-2016г. и съгласуване и приемане на актуализиран Годишен план за дейността по вътрешен одит в Община Пещера.
                                    Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
                        Албена Делчева - Вътрешен одитор в Община Пещера
 
4.Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ – Пещера.
                                    Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
                         ИД Директор ОП „ЧПОИ“ Иван Спиров
 
5.Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.
                                     Докладва:  От името на Кмета на Община Пещера
                         Стефан Балабанов – Зам. кмет на Община Пещера
 
 
6.Одобряване на споразумение между кандидат и партньори – Община Пещера и партньори от образователния и неправителствения сектор, във връзка с реализация на дейностите по проект „Шарени мъниста“, по процедура на подбор на проекти с няколко крайни срока на кандидатстване BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020.
                            Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
                            Галина Стоянова –  Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
 
7.Издаване на Запис на Заповед в размер  на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ    № BG16RFOP001-8.003-0001-C01, бюджетна линия № BG16RFOP001-8.003-0001 „Подкрепа за подобряване на административния капацитет в Община Пещера", процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.003 “Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
                                         Докладва:  От името на Кмета на Община Пещера
                             Стефан Балабанов – Зам. кмет на Община Пещера
 
 
8.Обявяване на обект „Изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на гр. Пещера“ за обект от първостепенно значение и включването му в Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2016г. като общински обект от първостепенно значение.
                          Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
                                      инж. Невена Дялкинова  –Началник отдел„Общинска собственост“
 
9.Избиране метод на приватизация, приемане анализа на правното състояние, информационния меморандум и приватизационна оценка на общински нежилщини имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, които се използват за стопански цели, представляващи един общ производствен комплекс, а именно:
•Поземлен имот с идентификатор 56277.504.618. Сграда с идентификатор 56277.504.618.1.
•Поземлен имот с идентификатор 56277.504.617. Сграда с идентификатор 56277.504.617.1.
                         Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
                         инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“
 
10.Предоставяне на помещение за клуб на ПП СДС – гр. Пещера
                               Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
                               Димитър Симонов – Гл.спец.“Общинска собственост и наеми“
 
11.Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на поземлен имот пл.№ 000218-нива и отреждането му в УПИ V-218 за оранжерии, местност „Растето“, землище на с. Капитан Димитриево, Община Пещера и одобряване на задание.
                                            Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
                                инж. Стела Павлова – Директор на дирекция „ТСУ“
 
 
 
12.Изработване на проект за ПУП – ПРЗ за промяна предназначението на УПИ III- бивш стопански двор с идентификатор 56277.1.154 по КККР на гр.Пещера е необходимо във връзка с реализирането на инвестиционните намерения на възложителя – за стопански нужди в местността „Долна Бялча“ по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.
                                            Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
                                инж. Стела Павлова – Директор на дирекция „ТСУ“
 
 
13.Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.1.140 в местност „Свети Георги“ по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.
                                Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
                                инж. Стела Павлова – Директор на дирекция „ТСУ“
 
14.Учредяване  право на прокарване със сервитут в полза на “Фунгофория” ООД  върху част от Общински имоти в м. “Кътево Кладенче” по КВС с.Радилово  през които ще бъде прокаран  електропровод НН , което трасе ще започне от  трафопост № 3-Радилово, който попада в имот № 500002 – Път ІV клас собственост на Община Пещера, премине на югозапад подземно през поземлен имот №500002. ,продължава подземно през поземлен имот № 438011-местен път на Община Пещера и влиза в поземлен имот № 439007 с начин на трайно ползване Стопански двор собственост на „Фунгофория“ ООД в местност „Кътево кладенче” в землището на с.Радилово и одобряване цена на учреденото право със сервитут.
                                            Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
                                инж. Стела Павлова – Директор на дирекция „ТСУ“
 
15.Съгласуване на частична схема на преместваем обект - електромеханични           детски люлки в централната градска част-  площад «България» - гр.Пещера, на площ от 10.00 кв.м.
                                            Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
                                 инж. Стела Павлова – Директор на дирекция „ТСУ“
 
16.Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 50/28.01.2016г. на Общински съвет – Пещера.
                                Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
                                инж. Стела Павлова – Директор на дирекция „ТСУ“
 
17.Изменение и допълнение на Решение №40/28.01.2016г. и Решение № 76/31.03.2016г. на Общински съвет – Пещера, в Приложение № 14 «Списък на пътуващите».
                                Докладва: От името на Кмета на Община Пещера
                                инж. Стела Павлова – Директор на дирекция „ТСУ“
 
18.Питания.
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069