Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 29 Юни 2016г. 10:27ч.
В изпълнение на Заповед №545/28.06.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - гр. Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
 
ОБЯВЯВА
            
1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:   
1.1. Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1382 с площ 5 197 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, местност „Широките ливади”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 125016, категория на земята при неполивни условия: пета, имотът няма административен адрес. Върху имота има следните ограничения: отклонение от магистрален газопровод от 300 до 500 m (2х150 m от оста). Граници и съседи на имота са: 56277.3.1342, 56277.3.1369, 56277.3.1378, 56277.3.1368, актуван с Акт за частна общинска собственост №553/18.04.2016 г., при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 25 985.00 лв. (двадесет и пет хиляди деветстотин осемдесет и пет лева) без ДДС, депозит за участие 2 598.50 лв.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 56277.505.277 с площ 112.00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, местност „Копривец”, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 5013391, имотът няма административен адрес, при граници и съседи: 56277.505.107, 56277.505.141, 56277.505.140, 56277.505.108, актуван с Акт за частна общинска собственост №554/18.04.2016 г., при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 700.00 лв. (седемстотин лева) без ДДС, депозит за участие 70.00 лв.
1.3. Поземлен имот с идентификатор 56277.505.141 с площ 18.00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, местност „Копривец”, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 5013089, имотът няма административен адрес, при граници и съседи: 56277.501.675, 56277.505.140, 56277.505.277, 56277.505.107, актуван с Акт за частна общинска собственост №555/18.04.2016 г., при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 200.00 лв. (двеста лева) без ДДС, депозит за участие 20.00 лв.
1.4. Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1479 с площ 4 233.00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, местност „Агово”, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: ливада, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 025082, при граници и съседи: 56277.3.1468, 56277.3.1473, 56277.3.1478, 56277.3.1453, актуван с Акт за частна общинска собственост №521/12.02.2016 г., при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 2 690.00 лв. (две хиляди шестстотин и деветдесет лева) без ДДС, депозит за участие 269.00 лв.
2. Дата, час и място за провеждане на търговете – 19.07.2016 г., стая № 5, етаж I в сградата на Общинска администрация – Пещера:
- от 10:00 часа за търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1479 с адрес: гр. Пещера, м. „Агово”, площ 4 233.00 кв.м., начин на трайно ползване: ливада;
- от 10:30 часа за търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 56277.505.277 с адрес: гр. Пещера, м. „Копривец”, площ 112.00 кв.м., начин на трайно ползване: друг вид земеделска земя;
- от 11:00 часа за търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 56277.505.141 с адрес: гр. Пещера, м. „Копривец”, площ 18.00 кв.м., начин на трайно ползване: нива;
- от 11:30 часа за търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1382 с адрес: гр. Пещера, м. „Широките ливади”, площ 5 197.00 кв.м., начин на трайно ползване: нива;
3. Цената на утвърдената тръжна документация е 30.00 лв. с ДДС за всеки от имотите, посочени в т.1; документацията може да се закупи до 16:00 ч. на 18.07.2016 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/ (находящ се на партерния етаж на Общинска администрация - гр. Пещера). 
4. Депозитната вноска за участие в търговете е посочена в т.1 и се внася до 17:00 ч. на 18.07.2016 г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.
5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта, с която се обявява спечелилият участник.
6. Документите за участие се подават до 17:00 ч. на 18.07.2016 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/.
7. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.
8. Задължителни документи за участие в търговете:
1) Заявление за участие по образец.
2) Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за физическите лица - копие от документ за самоличност. 
3) Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).
4) Документ за внесен депозит за участие в търга.
5) Документ за закупени тръжни книжа.
6) Декларации по образец съгласно тръжните документи: 
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;
- декларация за оглед на имота.
7) Удостоверение от Община Пещера за липса на неданъчни задължения, произтичащи от договори за наеми, продажби, концесии и др., сключени с Община Пещера.
8) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.
9) Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения, издадено до 30 дни преди датата на търга.
10) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник – оригинал или заверено копие.
Когато в заявлението по образец участникът-търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точки 8.2. и 8.3.
9. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в присъствието на общински служител до изтичането на срока за подаване на документи за участие след направена предварителна заявка в стая №19 на първи етаж на Общинска администрация-Пещера от 10:00ч до 12:00ч. и след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
10. Договор за продажба със спечелилия участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.     
11. Допълнителна информация може да се получи на телефона на Община Пещера: 
0350/6-22-03 (вътр. 131).
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069