Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обява за провеждане на публични търгове Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 05 Юли 2016г. 09:21ч.
В изпълнение на Заповед №554/01.07.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА 
 
ОБЯВЯВА 
            
 1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години, считано от датата на сключване на договора за наем, на земеделски земи по КВС на с.Радилово и с.Капитан Димитриево, община Пещера.
Списъкът на поземлените имоти – частна общинска собственост с обявената начална тръжна цена ще бъде изложен в сградата на Общината до информационното табло, както и на интернет страницата на Община Пещера www.peshtera.bg.
    2. Място, дата и час на провеждане на търговете:
Стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр .Пещера:     
- На 20.07.2016 г. за имоти от т.1.1 до т.1.20 включително от 9:00 ч.;
- На 21.07.2016 г. за имоти от т.1.21 до т.1.40 включително от 9:00 ч.;
- На 22.07.2016 г. за имоти от т.1.41 до т.1.60 включително от 9:00 ч.
- На 25.07.2016 г. за имоти от т.1.60 до т.1.80 включително от 9:00 ч.
- На 26.07.2016 г. за имоти от т.1.80 до т.100 включително от 9:00 ч.
   3. Утвърдената тръжна документация е с цена - невъзстановими 30 лева, с включен ДДС за всеки от имотите общинска собственост, се закупува до 16 часа на 19.07.2016г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).
 4. Размерът на депозита за участие в търга е 10% от началната тръжна цена и следва да се внася до 17:00 часа на 19.07.2016г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:
Код на Общинска банка: SOMBBGSF
Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021
            5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите  участници.
            6. Документите за участие в търга се подават до 17:00 часа на 19.07.2016г. в Общински център за услуги  и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
            7. Определената стъпка за наддаване е 5% от началната тръжна цена. 
            8. Задължителни документи за участие в търга: 
            1) Заявление за участие по образец.
            2) Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ.
            3) Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).
            4) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга. 
            5) Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения издадено до 30 дни преди датата на търга.
            6) Удостоверение от Община Пещера за липса на неданъчни задължения, произтичащи от договори /за наем, продажба, концесии и др./, сключени с Община Пещера, издадено до 30 дни преди датата на търга. 
            7) Декларации по образец съгласно тръжните документи.
            8) Документ за внесен депозит за участие в търга.
            9)  Документ за закупени тръжни книжа.
           10) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник. 
        Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.8, подточки 2 и 3.
           9. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи за участие.
          10. Договорите за наем със спечелилия участник ще се сключват при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.
          11. Съгласно чл.16 от НРПУРОИ спечелилия участник е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена с ДДС. Депозитът се внася в касата на Община Пещера или по депозитната сметка на Община Пещера №BG87SOMB91303332970201 в „Общинска банка” АД. Документът за внесения депозит се прилага към досието на наемателя.
         12. Допълнителна информация може да се получи на телефона на Община Пещера: 0350/6-22-03 (вътр. 119). 
 
Attachments:
Download this file (Списък на имотите.doc)Списък на имотите[ ]169 Kb
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069