Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 561/05.07.2016 г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 05 Юли 2016г. 15:14ч.
                                                                                                                    
       Във връзка с Писмо с вх. № 30-34-20/01.07.2016г. на Управителя на „ВКС” ЕООД гр. Пещера за промяна на длъжностното лице, определено със Заповед № 542/23.06.2016г. на Кмета на Община Пещера, което да поддържа непосредствен контакт с определените за целта в същата заповед служители при Община Пещера във връзка със забраната на всякакъв вид строителство през периода 15 юли до 30 август 2016 год. на  летовище „Св.Константин”, Община Пещера, и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА
 
 И З М Е Н Я М:
       
І. Своя Заповед № 542/23.06.2016г., както следва: 
В разпоредителната част на Заповед № 542/23.06.2016г. на Кмета на Община Пещера вместо: 
„Георги Златков - тел. за контакти 0899244108“, да се чете: 
 
„Борислав Воденичаров - тел. за контакти 0893330243“. 
 
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № 542/23.06.2016г. на Кмета на Община Пещера, която остава непроменена в останалата си част. 
Контрол по заповедта възлагам на Борис Фолев - секретар на Община Пещера. 
Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.    
 
 
НИКОЛАЙ  ЗАЙЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 
 
 
 
 
 
 
 
 
З А П О В Е Д
 № 542/ 05.07.2016 г.
                                                             
       С оглед осигуряване спокойствието и почивката на летовище „Свети Константин” през активния летен сезон и в съответствие с разпоредбата на чл.43, т.3 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места и на основание чл.44, ал1 и ал.2 от ЗМСМА.
 
Н А Р Е Ж Д А М:
      
      ЗАБРАНЯВАМ всякакъв вид строителство и подготовка за строителство през периода 
15 юли  до 30 август 2016 година на територията на летовище „Св.Константин”, Община Пещера.
      При констатиране на нарушения да се образуват административно-наказателни преписки срещу виновните лица за налагане на предвидените  в цитираната наредба санкции.
      За ефективно изпълнение на настоящата заповед, за предотвратяване и преустановяване на нарушения длъжностното лице Георги Златков -тел.за контакти 0899244108 да поддържа непосредствен контакт със секретаря на община Пещера –Борис Фолев, с инж.Стела Павлова – директор дирекция „ТСУ” при Община Пещера, с Мария Цурева – гл.специалист”Незаконно строителство определяне строителна линия  и архив”.
       С оглед на посочената забрана и предвидената административно-наказателна отговорност,настоящата заповед да бъде съобщена чрез радио „Пещера”, вестник „Родопска искра, информационния сайт „Пещера инфо”.Да се постави на информационното табло на Общинска администрация и се публикува на интернет-страницата на Община Пещера.
       Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Борис Фолев - секретар на община Пещера.
       Копие от заповедта да се връчи на горепосочените длъжностни лица за сведение и изпълнение.
 
НИКОЛАЙ  ЗАЙЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069