Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 13 Юли 2016г. 11:34ч.
На основание чл. 10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители  и  Заповед № 570/12.07.2016г. на Кмета на Община Пещера 
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА – 
Директор на Дирекция „Административно-правно и информационно обслужване”
 
І. Минимални  и специфични изисквания за заемане на длъжността
      1.1 Минимални изисквания
•Изисквана минимална степен на образование – висше - магистър 
•Професионален опит – 4 години  или минимален ранг – ІІІ младши
•Минимален размер на основната заплата за длъжността:  420 лв. 
•Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: едно
1.2 Специфични изисквания
•Кандидата трябва да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от ЗДСл; 
•област на  висше образование – област от Класификатора на областите на висше образование – “Правни науки”, с професионално направление – право 
ІІ.  Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
              Ръководи и координира дейността на служителите в дирекцията и съвместната им работа с останалите дирекции и отдели в Общинска администрация. Следи за спазването на сроковете по изпълнение на оперативните задачи и подава справка за просрочените от тях. Осъществява функции, свързани с административно-правно и информационно обслужване, управление  на човешките ресурси, гражданската регистрация и административното обслужване. Изразява становища по законосъобразността на проектите на заповеди на кмета на общината, по законосъобразността на проектите на актове и решения на общинския съвет. Участва в разработване и актуализиране на Вътрешните правила и следи за тяхното изпълнение. Подпомага кмета в организиране на дългосрочни и краткосрочни програми за развитие на общината.
ІІІ. Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността  да се проведе съгласно чл.24 т.1 от НПКДСл., по следния начин:
-        решаване на тест
-        интервю
ІV. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят  следните документи:
-Заявление за участие в конкурс по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал.1 от НПКДС;
-    Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен “Магистър”, от област на  висше образование – област от Класификатора на областите на висше образование – “Правни науки”, с професионално направление –  право.
-Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит/чл. 17, ал. 2, т.3 от НПКДС/ 
-Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставeно под запрещение, не е  осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност /по чл. 17, ал.2, т.1 от НПКДС/;
-Удостоверение/сертификати/ за допълнителни квалификации, компютърна грамотност, ако притежава такива.
V. Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се представят  всеки работен ден от 8,30ч.  до  17,30 ч.  в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно, в 10-дневен срок от публикуване на обявлението за конкурса.
При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителя  Главен експерт „Административно обслужване” в ОЦУИГ за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл и в други нормативни актове, както и с длъжностната характеристика за конкурсната длъжност за която кандидатстват, като запознаването се удостоверява с подпис на кандидата.
Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.
За връзка: тел: 0350/6-22-03 вътр. 113 – Дирекция “АПИО”
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069