Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Единадесето заседание на Общински съвет Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 22 Юли 2016г. 08:40ч.
на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА  Председателят на Общински съвет – Пещера  д-р Цветана Лепарова  свиква  общинските  съветници  на   ЕДИНАДЕСЕТО  заседание   на  Общински  съвет,  което  ще  се проведе   на    28. 07. 2016 г.   / ЧЕТВЪРТЪК /   от  14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
 
ДНЕВЕН РЕД :
1.Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии за периода месец ноември 2015г. – юни 2016г.
                       Докладва: д-р Цветанка Лепарова 
                       Председател на Общински съвет
 
2.Приемане на Отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода януари-юни 2016г.
                            Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера , 
                                  инж.Невена Дялкинова-Началник отдел „Общинска собственост“
 
3.Отчет за проведени обществени поръчки  за периода януари –юни 2016г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
                                 Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП
 
4.Съгласуване на Бизнес – план на „ВКС" ЕООД – Пещера за периода 2017-2021г.      
Докладва: инж. Звезделин Вукев – 
Управител на „ВКС“ ЕООД – гр.    Пещера  
 
 
5.Приемане на Програма за управление на качеството на атмосферния въздух на Община Пещера 2016-2020г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера ,
 Гл.експерт „Екология“- Валентина Недялкова 
 
6.Приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на Община Пещера 2016-2020г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера , 
Гл.експерт „Екология“- Валентина Недялкова
 
7.Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2016г. и разчета за капиталови разходи за 2016г.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера , 
                      Кръстина Андреева – Директор на  дирекция „ФСД“    
 
8.Допълнение на Решение № 135 от 30.06.2016г. на Общински съвет Пещера и обявяване на обект „Път в Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1316 за достъп до Площадка за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци на територията на гр. Пещера в Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315” за обект от първостепенно значение и включването му в Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2016г. като общински обект от първостепенно значение
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера , 
инж.Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“
 
9.Даване на съгласие за кандидатстване  на Община Пещера с проектнo предложение : „Компостираща инсталация за разделно събрани зелени отпадъци, вкл. осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени отпадъци на територията на Община Пещера” по процедура за безвъзмездна финансова помощ:  BG16M10P002-02.001 „Проектиране изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл.осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци”, приоритетна ос: „Отпадъци”
 Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера, 
 Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП
 
10. Разрешаване на прокарване на  електропровод, за захранване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315 по КККР на гр.Пещера, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 56277.3.1292 по КККР на гр.Пещера общинска частна собственост с НТП за местен път, поземлен имот с идентификатор 56277.3.1429 по КККР на гр.Пещера общинска публична собственост с НТП за местен път, поземлен имот с идентификатор 56277.3.1290 по КККР на гр.Пещера общинска частна собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, поземлен имот с идентификатор 56277.3.1316 по КККР на гр.Пещера общинска публична собственост с НТП пасище в м. „Луковица”,  гр.Пещера, съгласно Акт за публична общинска собственост № 201, вписан в Службата по вписвания с вх. № 435, акт № 98, том 2 от 19.03.2015 г.  на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315 по КККР на гр.Пещера.
                                     Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера , 
                                     инж. Стела Павлова– Директор на дирекция „ТСУ“
 
 
11.Разрешаване на прокарване на водопровод за захранване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315 по КККР на гр.Пещера, преминаващ през поземлен имот с идентификатор 56277.3.1292 по КККР на гр.Пещера общинска частна собственост с НТП за местен път, поземлен имот с идентификатор 56277.3.1429 по КККР на гр.Пещера общинска публична собственост с НТП за местен път, поземлен имот с идентификатор 56277.3.1290 по КККР на гр.Пещера общинска частна собственост с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, поземлен имот с идентификатор 56277.3.1316 по КККР на гр.Пещера общинска публична собственост с НТП пасище в м. „Луковица”,  гр.Пещера, съгласно Акт за публична общинска собственост № 201, вписан в Службата по вписвания с вх. № 435, акт № 98, том 2 от 19.03.2015 г.  на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315 по КККР на гр.Пещера.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера ,  
инж. Стела Павлова– Директор на дирекция „ТСУ“
 
12.Изработването на проект за ПУП-ПП за трасе на път през имот с идентификатор 56277.3.1290 по КККР на гр.Пещера, общинска публична собственост и имот с идентификатор 56277.3.1316 по КККР на гр. Пещера, общинска публична собственост, с НТП пасище в м.„Луковица”, гр.Пещера за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 56277.3.1315 по КККР на гр.Пещера с НТП пасище, общинска публична собственост,  намиращ в м.„Луковица”, гр.Пещера.  на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1315 по КККР на гр.Пещера.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера ,  
инж. Стела Павлова– Директор на дирекция „ТСУ“
 
13.Продажба на поземлени имоти с идентификатори 56277.3.385, 56277.3.380 и 56277.3.385 в местността „Лагера“ , гр.Пещера
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера , 
инж.Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“
 
14.Изменение и допълнение на Решение № 57, взето на заседание на Общински съвет – Пещера, проведено на 25.02.2016г., Протокол № 5
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера , 
Галина Стоянова–Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
 
15.Изработване проект на Общ устройствен план на Община Пещера и осигуряване на разликата от необходима обща сума за финансирането му.
 Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера ,  
 инж. Стела Павлова– Директор на дирекция „ТСУ“
 
16.Одобряване проект за ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод  до поземлен имот с идентификатор 56277.3.216 по КККР на гр.Пещера в местност „Узун Драгасия“
 Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера , 
 инж. Стела Павлова– Директор на дирекция „ТСУ“
 
17.Съгласуване на частична схема на преместваем обект – за разполагане на нова детска площадка за деца от 3 до 12 години в ПИ 56277.502.9601 по плана на гр.Пещера.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера , 
 инж. Стела Павлова– Директор на дирекция „ТСУ“
 
18.Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор  4.166 ,с площ от 2000 дка и поземлен имот с  идентификатор 4.169, с площ 2999 дка-собственост на „Биовет“ АД , местности „Широките ливади” и „Орешака“ по КВС на гр.Пещера; - Обособяване на нов квартал с включване в регулация на новосъздадените - УПИ ХХIIІ - за ел.подстанция, производствена и складова дейност и УПИ ХХIV-4.144, за производствена и складова дейност , в които участват поземлени имоти с идентификатори 4.144,4.171, 4.162, 4.173, 4.174, 4.163, 4.164, 4.165, 4.166, 4.170, 4.167, 4.168, 4.169, 4.153, 4.154, 4.155, 4.156, 4.148, 4.159, 4.158 /собственост на „Биовет“АД / и части от поземлени имоти  с идентификатори 4.146 и 4.172 /общинска собственост /, включване в регулация и на  част от  републикански път III-377 за Брацигово от о.т 631 до о.т 631 „ а“ и създаване на улица-тупик за част от поземлен имот с идентификатор с 4.172 /общинска собственост / с о.т 71-72-73.
Докладва: От  името на Кмета на Община Пещера ,  
инж. Стела Павлова– Директор на дирекция „ТСУ“
 
 
19.Питания.
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069