Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Проект на наредба Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 25 Юли 2016г. 15:24ч.
ОБЯВЛЕНИЕ
 
ПО РЕДА НА ЧЛ.26,  АЛ.2 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ
 
  
ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 
МОТИВИ
 
КЪМ ИЗГОТВЕНИЯ ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 
1. Причини, които налагат приемането: 
 
 

Съгласно разпоредбите на чл.346 от Закона за предучилищното и училищното образование (Обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г.) във всяка община се създава и води регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и

закриване.  Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и редът за вписване се определят с наредба на съответния общински съвет.

 
2. Целите, които се поставят:
•Систематизиране на информацията за общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие;
•Достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие
 
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
        За прилагането на Наредбата не са необходими допълнителни финансови средства.
 
           4. Очаквани резултати от прилагането:
С прилагането на Наредбата за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър в Община Пещера се очакват следните резултати:
- създаден и приет от Общински съвет – Пещера нормативен акт на общинско ниво, в съответствие с действащото законодателството на Република България в областта на образованието;
 
- Определени условия и ред за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистъра, както и обстоятелствата, които подлежат на вписване.
 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:
 Предлаганият проект е разработен в съответствие с Европейското законодателство- Европейската харта за местно самоуправление. 
 
Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината - www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта. 
 
Предложения и становища по проекта могат да бъдат направени на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или подавани в писмен вид в Общинския център за услуги и информация на гражданите - гр. Пещера, ул. Дойранска епопея” № 17, Община Пещера.
 
 
 
ПРОЕКТ
 
 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ПЕЩЕРА
 
Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистъра по чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование и обстоятелствата, които подлежат на вписване.
 
Чл.2. На вписване в  регистъра по ал.1 подлежат всички общински детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на община Пещера.
 
Чл.3. Публичният регистър се създава и се поддържа от Общинска администрация, на електронен носител. 
 
Чл.4.(1) Оправомощено от кмета на Община Пещера длъжностно лице извършва служебно вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистъра по чл.3.
(2) В регистъра се вписват следните обстоятелства: 
 1. Име на детската градина/центъра за подкрепа на личностното развитие;
 2. Заповед за откриване, преобразуване, промяна и закриване;
 3. Име на директора;
 4. Адрес;
 5. Телефон, интернет страница, e-mail:
 7. Наличие на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в детската градина;
 8. Дейност на центровете за подкрепа на личностното развитие (съгласно разпоредбите на чл.49, ал.1 от ЗПУО).
 
 
 
 
 
Чл.5. При всяка промяна в обстоятелствата по чл.4, ал.2,  в 14-дневен срок, оправомощеното от кмета на общината длъжностно лице отразява промените в регистъра.
 
Чл.6. (1) Промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра, която не е основание за заличаване, подлежи на отбелязване. 
(2) При заличаване в регистъра се отбелязват основанието и датата на заличаването.
 
 
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
§ 1. Наредбата се издава на основание чл.346, ал.2, във връзка с чл.346, ал.1, от Закона за предучилищното и училищното образование.
 
§ 2. Данните по чл.4, ал.2 от настоящата наредба са публични и достъп до тях има всяко лице. Община Пещера осигурява достъп до данните чрез публикуването им на електронната страница на общината.
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069