Неделя, 21 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обществено обсъждане Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 28 Юли 2016г. 16:42ч.

ПОКАНА

за обществено обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера”
Общественото обсъждане на проекта за изменение на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера ще се проведе както следва:
На 08 август 2016 година в 17 ч в залата на Общински съвет гр. Пещера
Приканваме  гражданите от общината  да присъстват и изразят становища и дадат предложения.
Матeриалите са на разположение в стая № 5 на Община Пещера и са публикувани на електронната страница на общината.
Становище и предложения по изменение на Наредбата могат да се подават в ОЦУИГ, гр. Пещера,ул.”Дойранска епопея” № 17 и на електронен адрес Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. , подписани с електронен подпис.
 
 
Проект  за  изменение и допълнение на „Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера”
 
В глава втора се създава нов Раздел VII Данък върху таксиметров превоз на пътници /в сила от 01.01.2017г./:
 
Чл. 60. (1) Данъчно задължените лица, се облагат с данък върху таксиметров превоз на пътници за извършваната от тях или от тяхно име дейност по таксиметров превоз на пътници.
(2) За всички останали дейности данъчно задължените лица се облагат по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане, съответно Закона за данъците върху доходите на физическите лица, с изключение на случаите по глава втора, раздел VI от  Закона за местните данъци и такси.
(3) Лицата, облагани с данък върху таксиметров превоз на пътници  по този раздел са превозвачите, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от Кмета на Община  Пещера по Закона за автомобилните превози.
 
Чл. 61. (1) Годишният размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за Община Пещера е в размер на 300 лв. за календарна година.
(2) Данъкът върху таксиметров превоз на пътници по ал. 1 се дължи от данъчно задължените лица за всеки отделен автомобил, за който е издадено разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници.
(3) Когато до 31 октомври на предходната година общинският съвет не е определил размера на данъка върху таксиметров превоз на пътници за следващата година, данъкът се събира на базата на действащия размер за предходната година.
 
Чл. 62. (1) Преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози данъчно задължените лица подават данъчна декларация по образец за дължимия данък в Община Пещера. 
(2) В декларацията по ал. 1 лицата посочват обстоятелствата, свързани с определянето на данъка.
(3) Данъчно задължените лица подават данъчна декларация за всички промени в обстоятелствата, които имат значение за определянето на данъка, в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелство.
(4) При прехвърляне на предприятието на едноличен търговец данъчна декларация се подава и от прехвърлителя, и от приобретателя в 7-дневен срок от датата на вписване на прехвърлянето в търговския регистър в съответната община.
 
Чл. 63. Дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници постъпва в приход на Община Пещера.
 
Чл. 64. (1) Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:
ДДТГ = ГДТПП x БМ, където
12
ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 59, ал. 1;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на издаване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
 
 
(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:
НВДТПП = ПГДТПП x БМ, където
12
НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
ПГДТПП е платеният годишен данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;
БМ е броят на месеците от текущата година, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.
 
Чл. 65. Данъкът по чл. 61, ал. 1 се внася преди получаване на издаденото разрешение по чл. 24а, ал. 1 от Закона за автомобилните превози.
 
Чл. 66. Възстановяване на надвнесен данък по чл. 64, ал. 2 се извършва по писмено искане - образец на данъчно задължено лице по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
 
 
 
 
Във връзка с чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.peshtera.bg, Община Пещера предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища проекта за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера” на e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите. или в  ОЦУИГ в Община Пещера, гр. Пещера, ул. “Дойранска епопея” № 17.
 
1.Причини, които налагат приемането: В Държавен вестник брой 32 от 22.04.2016 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси, с което в Глава втора се създава нов Раздел VIII – Данък върху таксиметров превоз на пътници. С посочените разпоредби се предвижда, че данъкът се дължи от лицата, извършващи таксиметров превоз на пътници, притежаващи удостоверение за регистрация, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, и разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници, издадено от кмета на съответната община по Закона за автомобилните превози за всеки отделен автомобил. Нормите уреждащи данъка върху таксиметров превоз на пътници, влизат в сила от 01.01.2017 г. 
Съгласно чл. 61ф от Закона за местните данъци и такси общинският съвет определя размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници за съответната година в граници от 300 лв. до 1000 лв. в срок до 31 октомври на предходната година.
В съответствие с § 3, ал. 2 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за допълнение на Закона за местните данъци и такси за 2017 г. общинският съвет определя размера на данъка върху таксиметровите превози по глава втора, раздел VIII до 30 септември 2016 г.
 
2. Целите, които се поставят: Привеждане в съответствие с нормативната уредба.
 
3.Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: 
За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не са необходими допълнителни финансови средства. 
 
4. Очаквани резултати от прилагането: 
Завишаване на приходите от местни данъци.
 
5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз:
Предлагания проект за изменение и допълнение на Наредбата за местните данъци на територията на община Пещера”е подзаконов нормативен акт, поради което съответствието й с правото на Европейския съюз е предопределено от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 
 
 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069