Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Актове на общ.съвет Наредби НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ПЕЩЕРА
НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ПЕЩЕРА Печат Е-поща
Нормативни актове на Общински съвет - Наредби

Приета с Решение № 166 от 31.08.2016г. на Общински съвет

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В РЕГИСТЪР В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Чл.1. С тази наредба се определят условията и редът за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистъра по чл.346, ал.2 от Закона за предучилищното и училищно образование и обстоятелствата, които подлежат на вписване.

Чл.2. На вписване в регистъра по ал.1 подлежат всички общински детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие на територията на община Пещера.

Чл.3. Публичният регистър се създава и се поддържа от Общинска администрация, на електронен носител.

Чл.4.(1) Оправомощено от кмета на Община Пещера длъжностно лице извършва служебно вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие в регистъра по чл.3.
(2) В регистъра се вписват следните обстоятелства:
1. Име на детската градина/центъра за подкрепа на личностното развитие;
2. Заповед за откриване, преобразуване, промяна и закриване;
3. Име на директора;
4. Адрес;
5. Телефон, интернет страница, e-mail:
7. Наличие на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в детската градина;
8. Дейност на центровете за подкрепа на личностното развитие (съгласно разпоредбите на чл.49, ал.1 от ЗПУО).

Чл.5. При всяка промяна в обстоятелствата по чл.4, ал.2, в 14-дневен срок, оправомощеното от кмета на общината длъжностно лице отразява промените в регистъра.

Чл.6. (1) Промяна в обстоятелствата, вписани в регистъра, която не е основание за заличаване, подлежи на отбелязване.
(2) При заличаване в регистъра се отбелязват основанието и датата на заличаването.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Наредбата се издава на основание чл.346, ал.2, във връзка с чл.346, ал.1, от Закона за предучилищното и училищното образование.

§ 2. Данните по чл.4, ал.2 от настоящата наредба са публични и достъп до тях има всяко лице. Община Пещера осигурява достъп до данните чрез публикуването им на електронната страница на общината.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069