Вторник, 16 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 14-то ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС- ПЕЩЕРА - 29.09.2016Г. Печат Е-поща
Сряда, 21 Септември 2016г. 08:09ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    29. 09.2016г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Приемане на Отчет на План за действие на Община Пещера/ 2014-2017г./ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в област Пазарджик 2012-2020г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

  1. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в Х клас, профил „Технологичен“ със 17/седемнадесет/ ученици в СУ „Климент Охридски“ – гр.Пещера за учебната 2016/2017г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

                       Диана Балканджиева – Гл.експерт „Образование“

  1. Определяне на представители на Общински съвет- Пещера за включване в състава на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

         Димитър Симонов – Гл.спец.“Общинска собственост и наеми“

  1. Предоставяне на безлихвен заем на Сдружение с нестопанска цел «Местна инициатевна група – Пещера»

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

  1. Предоставяне за безвъзмездно управление на част от поземлен имот с идентификационен номер 56277.2.483 в м. «Потока» по КККР на гр.Пещера, одобрен със Заповед № РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, частна общинска собственост, съгласно Акт.№ 698, вписан в службата по вписванията гр.Пещера с рег.№1952/30.08.2016г., акт 173, том 7, с НТП «Гори и храсти в земеделска земя»       на Изпълнителната агенция «Борба с градушките» за разполагане на площадка за противоградова защита.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

инж. Стела Павлова– Директор Дирекция „ТСУ“

  1. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1316 по КККР на гр.Пещера, общинска публична собственост, с НТП - пасище и част от поземлен имотс идентификатор 56277.3.1290 по КККР на гр.Пещера, общинска публична собственост, с НТП- ведомствен път, в м.„Луковица”, гр.Пещера и разрешение за изработването на проект за ПУП-ПП за трасе на път през имот с идентификатор 56277.3.1290 по КККР на гр.Пещера, общинска публична собственост и имот с идентификатор 56277.3.1316 по КККР на гр. Пещера, общинска публична собственост, с НТП пасище в м.„Луковица”, гр.Пещера на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 56277.3.1315 по КККР на гр.Пещера с НТП пасище, общинска публична собственост, намиращ в м.„Луковица”, гр.Пещера, за който имот се предвижда промяна на предназначението и създаване на УПИ ХХVІІІ-3.1315, за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

инж. Стела Павлова– Директор Дирекция „ТСУ“

  1. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за упълномеряване на поземлен имот с идентификатор 56277.504.340 (УПИ VІІ-„Т.У.”) за сметка на част от поземлен имот с идентификатор 56277.504.535 (УПИ Х), поземлен имот с идентификатор 56277.504.531 (УПИ ІХ-Търговия и услуги) и поземлен имот с идентификатор 56277.504.537 (УПИ ІІ-3407) по КККР на гр.Пещера, кв. 199 и отреждането му и за жилищно строителство.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

инж. Стела Павлова– Директор Дирекция „ТСУ“

  1. Актуализиране състава на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Пещера.

Докладва: д-р Цветанка Лепарова

Председател на Общински съвет

  1. Осигуряване на допълнителни средства за изграждане на втори етап – довършителни работи и въвеждане в експлоатация на „Дом на покойника“ в Централен гробищен парк представляващ ПИ № 019038 / поземлен имот с идентификатор 56277.1.405 по кадастралната карта и кадастралните регистри/ в местност „Копривец“ по КВС на гр. Пещера.

Докладва: Георги Козарев -общински съветник

  1. Питания

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216