Петък, 01 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

О Б Я В А Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 26 Септември 2016г. 07:58ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

В изпълнениена Заповед №726/20.09.2016 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - гр. Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

         1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, както следва:

1.1. Поземлен имот с идентификатор 56277.504.393 с площ 200 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, кв. Луковица, ул. „Асен Раданов”, местност кв. Луковица, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: кв. 181А, парцел XIX. Граници и съседи на имота са: 56277.504.392, 56277.504.9640, 56277.504.394, 56277.504.9642, актуван с Акт за частна общинска собственост №694/05.08.2016 г., при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 3330.00 лв. (три хиляди триста и тридесет лева) без ДДС, депозит за участие в търга 333.00 лв.

1.2. Поземлен имот с идентификатор 56277.504.394 с площ 273.00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, кв. Луковица, ул. „Асен Раданов”, местност кв. Луковица, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: кв. 181А, парцел XVIII. Граници и съседи на имота са: 56277.504.393, 56277.504.9640, 56277.504.395, 56277.504.9642, актуван с Акт за частна общинска собственост №695/05.08.2016 г., при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 4490.00 лв. (четири хиляди четиристотин и деветдсет лева) без ДДС, депозит за участие в търга 449.00 лв.

1.3. Поземлен имот с идентификатор 56277.504.506 с площ 341.00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, кв. Луковица, местност кв. Луковица, без посочен административен адрес, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: кв. 199Д, парцел V. Граници и съседи на имота са: 56277.504.509, 56277.504.508, 56277.504.505, 56277.504.206, 56277.504.9648, актуван с Акт за частна общинска собственост №696/05.08.2016г., при начална тръжна цена, равна на определената цена в размер на 5570.00 лв. (пет хиляди петстотин и седемдесет лева) без ДДС, депозит за участие в търга 557.00 лв.

2. Дата, час и място за провеждане на търговете – 25.10.2016 г., стая № 5, етаж I в сградата на Общинска администрацияПещера, ул. „Дойранска епопея” №17:

- от 10:00 часа за търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 56277.504.393 с адрес: гр. Пещера, кв. Луковица, площ 200.00 кв.м.;

- от 10:30 часа за търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 56277.504.394 с адрес: гр. Пещера, кв. Луковица, площ 273.00 кв.м.;

- от 11:00 часа за търг за продажба на поземлен имот с идентификатор 56277.504.506 с адрес: гр. Пещера, кв. Луковица, площ 341.00 кв.м.,;

3. Цената на утвърдената тръжна документация е невъзстановими 30.00 лв. с ДДС за всеки от имотите, посочени в т.1; документацията може да се закупи до 16:00 ч. на 24.10.2016 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/(находящ се на партерния етаж на Общинска администрация - гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея” №17).

4. Депозитната вноска за участие в търговете е посочена в т.1 и се внася до 17:00 ч. на 24.10.2016 г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.

5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта, с която се обявява спечелилият участник.

6. Документите за участие се подават до 17:00 ч. на 24.10.2016 г. в Общински център за услуги и информация на гражданите /ОЦУИГ/.

7. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.

8. Задължителни документи за участие в търговете:      

1) Заявление за участие по образец.

2) Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за физическите лица - копие от документ за самоличност.

3) Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).

         4) Документ за внесен депозит за участие в търга.

5) Документ за закупени тръжни книжа.

6) Декларациипо образец съгласно тръжните документи:

- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;

- декларация за оглед на имота.

7) Удостоверение от Община Пещера за липса на неданъчни задължения, произтичащи от договори за наеми, продажби, концесии и др., сключени с Община Пещера.

8) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.

9) Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения, издадено до 30 дни преди датата на търга.

10) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник – оригинал или заверено копие.

Когато в заявлението по образец участникът-търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точки 8.2. и 8.3.

9. Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в присъствието на общински служител до изтичането на срока за подаване на документи за участие след направена предварителна заявка в стая №19на първи етаж на Общинска администрация-Пещера от 10:00ч до 12:00ч. и след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

10. Договор за продажба със спечелилия участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.    

11. Допълнителна информация може да се получи на телефона на Община Пещера:
0350/6-22-03 (вътр. 131).

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069