Неделя, 21 Юли 2019
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Уведомление Печат Е-поща
Вторник, 18 Октомври 2016г. 15:15ч.

Уведомление за инвестиционно предложение

от „БИОВЕТ“ АД

4550 Пещера, ул."Петър Раков"№ 39

тел. 0350 6 56 19, факс 0350 6 56 07,e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

Лице за контакти: Иван Златев

тел. 0350 6 56 34 (395), e-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВО ФИЛТРАЦИОННО ОТДЕЛЕНИЕ

ЗА ОБРАБОТКА НА ФЕРМЕНТАЦИОННА ТЕЧНОСТ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО

НА ФУРАЖНИ ДОБАВКИ

Характеристика на инвестиционното предложение

1.Резюме на предложението.

На основната производствена площадка на Биовет АД в гр. Пещера ще бъде изградено филтрационно отделение, в което ще се извършва междинен етап от обработката на ферментационна течност при производството на фуражни добавки.

Новия етап от обработката ще бъде филтрация на ферментационната течност. В резултат на това ще бъдат отделени всички разтворими вещества останали от ферментацията. Това ще повиши качеството на произвежданите продукти. Получената при филтрацията биомаса ще се смесва с вода и ще бъде подавана за сушене.

На площадката ще бъдат изградени силозни системи ( 2 бр.) за съхранение на насипни суровини използвани като пълнители (брашна, трици, креда, перлит и др.) при производството на фуражни добавки.

2.Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т. ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура; предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив.

Основните процеси, които ще се извършват в новото отделение са филтрация и ресуспендиране.

На камерна филтър преса ще се извършва филтрация на ферментационна течност. Получената при филтрацията влажна биомаса, ще се събира в контейнер, разположен под филтър – пресата, откъдето ще се транспортира в съд /сборник/ за ресуспендиране с вода, снабден с разбъркваща система, система за индиректно подгряване, охлаждане и поддържане на температурата и свързан с помпа – хомогенизатор, последван от колоидна мелница за допълнително диспергиране. Към получената хомогенна водна суспензия от мицелна биомаса, ще се добавят неутрални пълнители като силициев диоксид, карбонатен пълнител и др. Тази суспензия ще се подава за сушене и гранулиране на разпрашителна сушилня (Анхидро 1 или ИВК) за получаване на крайния продукт.

Филтър пресата ще има капацитет 70 m3ферментационна течност на ден.

Във връзка с натовареното производство, е наложително изграждането на подходяща силозна система за съхранение и автоматично дозиране на пълнители. Към момента пълнителите се доставят в торби, а дозирането на пълнителите се извършва ръчно от апаратчик-сушене. Този начин на дозиране води до загуба на производствено време, увеличаване количеството на отпадъка, ограничаване на складовата площ на фирмата и крие риск от човешка грешка.

Ползите от изграждането на силозна система са:

  • Редуциране на времето за зареждане;

  • По-добра проследимост на технологичните етапи.

  • Увеличаване контрола на етап мокра стандартизация с гарантиране на вложените количества пълнители

  • Подобрение на условията на труд и увеличаване на производителността на труда.

Инвестиционното предложение не е свързано с изграждане на нова инфраструктура.

Изкопните работи ще бъдат на стандартна дълбочина.

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Инвестиционното предложение ще се осъществява на производствената площадка на Биовет АД одобрена с ПУП на гр. Пещера, утвърден със Заповед № РД – 14021144 от 04.12.1985 г на министъра по строителството.

4.Местоположение на площадката.

Местоположение – УПИ ІІ ЗМП кв. 132 по плана на гр. Пещера.

На ген план (Приложение 1) е представено местоположението на отделението за филтрация и силозите.

Площадката на която ще се осъществява инвестиционното намерение е съществуваща промишлена площадка, която не попада в границите на защитени зони от мрежата „Натура 2000“ и защитени територии по смисъла на чл. 5 от Закона за защитените територии.

5.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията.

По време на строителството ще се ползват: строителни и инертни материали и вода.

По време на експлоатацията ще се използва вода.

Доставката на вода ще се извършва от съществуващата собствена водопроводна мрежа на Биовет АД. Предприятието има разрешителни за водовземане от повърхностни и подземни води. Не се налага усвояването на нови водоизточници или увеличаване на разрешените водни количества.

6.Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители.

Инвестиционното намерение не е свързано с емисии във въздуха.

7.Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране.

По време на строителството – строителни отпадъци.

Дейността в отделението за филтрация не е свързана пряко с образуване на отпадъци.

8. Очаквани количества и тип отпадъчни води, предвиден начин на тяхното третиране.

При филтрацията ще се образуват отпадъчни води, които ще бъдат изпускани към производствената канализация и ще бъдат отвеждани към ПСОВ. Количеството на отпадъчните води ще е не повече от 80 m3/ден.

9.Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/ съоръжението:

Основната производствена площадка на Биовет АД е класифицирана като предприятие с нисък рисков потенциал за възникване на големи аварии.

Дейността филтрация не е нова за площадката и не е свързана с употреба на опасни вещества. Ферментационната течност не се класифицира в категориите на опасност посочени в част 1 на Приложение 3 на ЗООС.

Силозите, които ще бъдат монтирани ще се използват за съхранение на неопасни суровини.

Изграждането и експлоатацията на новото филтрационно отделение и монтирането на силозите за насипни суровини няма да доведе до увеличаване на рисковия потенциал на предприятието.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216