Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 16-то ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС- ПЕЩЕРА - 25.11.2016г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 18 Ноември 2016г. 11:17ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ШЕСТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    25. 11.2016г. / ПЕТЪК / от 12. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 1. 1.Информация за снабдяването на населението с дърва за огрев за 2016г.

                                   Докладва: инж. Иван Гърков –Директор ТП ДГС-Пещера

 1. 2.Подготовка и дейности за зимно поддържане и снегопочистване през оперативния период 2016-2017г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Иван Спиров Директор на ОП“ЧПОИ“

 1. 3.Актуализация бюджета на Община Пещера за 2016г. и разчета за капиталови разходи за 2016г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

 1. 4.Сключване на договор за проверка и заверка на годишния отчет за 2016 година с дипломиран одитор.

Докладва: инж. Звезделин Вукев

Управител на „ВКС“ ЕООД – гр. Пещера

 1. 5.Промяна на регулацията между поземлен имот с идентификатор 56277.501.303 и поземлени имоти с идентификатори 56277.501.9611 и 56277.501.9650 по КККР на гр.Пещера и обособяване на самостоятелен УПИ ХХ-303, „Безвредно производство, търговия и услуги“.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. 6.Прекратяване на съсобственост върху УПИ –IХ-420 и УПИ Х-420, кв.40 по ПУП на с.Радилово между Община Пещера и наследниците на Йордан Георгиев Стаматов.

                                 Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. 7.Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот – частна общинска собственост – УПИ ХI – общински, кв.40 по ПУП на с. Радилово, Община Пещера.

                                 Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова-Началник отдел „Общинска собственост“

 1. 8.ПУП за Частично изменение на ПУП-ПРЗ за упълномеряване на ПИ с идентификатор 56277.504.340 (УПИ VІІ-търговия и услуги в кв.199) по КККР на гр. Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.

                                Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

                                   инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска              собственост“

 1. 9.Даване на разрешение за изработване проект на ПУП-ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1357, в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

                                             Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

                                             инж. Стела Павлова– Директор Дирекция „ТСУ“

 1. 10.Даване на разрешение за изработване за проект за ПУП-ПР за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1388, който е земеделска земя с начин на трайно ползване – друг вид земеделска територия и право на преминаване през поземлен имот с идентификатор 56277.3.1387, който е земеделска земя с начин на трайно ползване – напоителен канал по КККР на гр.Пещера за улица и одобряване на задание.

                                           Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

                                            инж. Стела Павлова– Директор Дирекция „ТСУ“

 1. 11.Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1357 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади” и одобряване на задание.

                                             Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

                                             инж. Стела Павлова– Директор Дирекция „ТСУ“

 1. 12.Даване на за разрешаване изработване на проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1414 по КККР на гр.Пещера и преотреждането му за УПИ І-3.1414 и УПИ ІІ-3.1414 в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера, както и изменение границите между поземлен имот с идентификатор 56277.3.1414 и поземлен имот с идентификатор 56277.3.1326, земеделска земя, собственост на община Пещера по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

                                           Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

                                             инж. Стела Павлова– Директор Дирекция „ТСУ“

 1. 13.Приемане на дарение в размер на 20 967 лв.от Инициативен комитет за изграждане „Дом на покойника“ в Централен гробищен парк, учреден с Протокол от 04.09.2013г. в полза на Община Пещера за изграждане на втория етап, довършване на обекта и въвеждането му в експлоатация на инициативата – изграждане на „Дом на покойника“ в централен гробищен парк, представляващ ПИ № 019038 /поземлен имот с идентификатор 56277.1.405 по кадастралната карта и кадастралните регистри/ в местност „Копривец“ по КВС на гр. Пещера.

                                                     Докладва: Георги Козарев- общински съветник

 1. 14.Питания

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069