Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Уведомление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 30 Ноември 2016г. 10:47ч.

У В Е Д О М Л Е Н И Е

за инвестиционно предложение:

Във   връзка с чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС

“АГРО ГРИЙН СИТИ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: обл.Пазарджик,

гр.Пещера 455,ул.“Петър Раков“ №7, лице за контакти: Емин Мустафа – 0886 16 19 44

Уведомява заинтересованото население и общественост

за инвестиционно предложение:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНО СТОПАНСТВО

ЗА УГОЯВАНЕ НА ТЕЛЕТА“

Характеристика на инвестиционното предложение:

1.Резюме на предложението

Инвестиционното намерение е да се изгради нова ферма за 300 броя телета от 6 до 16-18 месечна възраст, които се разполагат в ново изграден обор в югозападната част на урегулиран поземлен имот УПИ XXVI-121, съобразно Заповед №421/09.05.2016 на кмета на община Пещера/навлязла в сила/ за одобрение на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ, което съставлява УПИ ХХХ-724 м. Долна Бялча в землището на гр.Пещера, Община Пещера. Предназначение съгласно ПУП-ПЗ е „За селскостопанска и животновъдна дейност“ Имота има пълна техническа инфраструктура в това число пътища, електроснабдяване и водоснабдяване. Във връзка с горното, инвестиционното намерение „ИЗГРАЖДАНЕ НА ЖИВОТНОВЪДНО СТОПАНСТВО ЗА УГОЯВАНЕ НА ТЕЛЕТА“ не се предвижда изграждането на нова техническа инфраструктура.

Обектът е захранен с вода с качества, съгласно изискванията на Наредба №9 от 2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Битовите отпадни води се заустват в площадкова канализация и оттам в изгребна яма.

Електрозахранването се осъществява от проектираната ел. мрежа в имота.

Оборът се изгражда с олекотена стоманена носеща конструкция. Сградата практически се отваря изцяло и в горещо време има естествено вентилиране /охлаждане/. Постройката е без постоянни плътни надлъжни стени и е сграда от "навесен тип". Вместо надлъжни стени, те са съоръжени със спускащи се завеси /щори/ от промазан плат, които се затварят в зависимост от скоростта на движение на въздуха и от температурата му. Изцяло затворени ще бъдат само късите стени на сградите.

Телетата в обора се отглеждат в групови бокса, всеки с приблизителна големина от 35.4 кв.м2. Тук се включва мястото за лежане и движение, без площта на яслата, технологичните коридори и пътеки, или на 1 бр.животно се падат от 2.95 до 2.72 м2. Във всеки бокс се угояват по 12-13 броя телета на сламена постеля. Постелята се изнася от зоната за почивка един път на 2 месеца с челен товарач, а почистването на външната технологична и торова пътека е поне 3-4 пъти дневно. По свой избор животните могат да лежат в боксовете, да се хранят или да пият вода. В територията на всяка група, разположена в отделен бокс, те имат неограничен достъп до хранителната пътека и поилките.

По дължина на сградата е ситуирана хранителна пътека с ширина 4.10 м. Разнасянето на храната е механизирано и става с фуражораздаващо ремарке. На хранителната пътека от страната на груповите боксове е монтирана ограничителна решетка /преграда/ от тръби поцинковани Ф=2˝, регулируема във височина, която позволява на животните да имат нормален достъп до фуражите, но не им позволява да излизат на самата хранителна пътека.

Поилки се предвиждат по 1 във всеки бокс и се захранват от новопроектиран водопровод, който е на територията на площадката. Разпределени по 1 за всеки бокс означава, че 1 поилка ще обслужва средно по 12-13 броя животни. Това удовлетворява изискванията на Приложение № 2 към чл. 9, т. 2 и 5, от Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти за осигуряване на свободен и постоянен достъп до питейна вода.

За подобряване на микроклимата в сградата са предвидени винтови електрически вентилатори

Обектът е отдалечен от населени места. Той спада към тези, които не замърсяват природната среда. Предвидената технология е безотпадна. Торта, която отпада от животните, заедно с постелята, се събира механизирано и се складира в предвиденото торище. След престояването и в рамките на 4-6 месеца, тя угнива и се изнася извън фермата. Използва се за наторяване.

Транспортните средства, които обслужват фермата са предимно такива, които доставят храна за животните. Те са покриват с платнища и така се предпазва фуража от разпиляване, а природната среда от замърсяване.

Отпадните води от битовите помещения се събират в изгребна яма, от която периодично се изнасят от обекта.

2.Цел и предмет на инвестиционното предложение: Инвестиционния проект е свързан изцяло с производствена дейност. Целта на инвестиционното намерение е възложителя да изгради ново и модерно животновъдно стопанство отговарящо на всички съвременни изисквания и добри производствени практики за хуманно отглеждане на добитък и опазване на елементите на околната среда , като с произведената продукция същевременно задоволява потребностите и търсенето от населението на месо и месни хранителни продукти

3.Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение: НЯМА

4.Местоположение на площадката : Ивестицията ще се извърши на поземлен имот с индентификатор 56277.2.402 в югозападната част на урегулиран поземлен имот УПИ XXVI-121, съобразно Заповед №421/09.05.2016 на кмета на община Пещера/навлязла в сила/ за одобрение на проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ, което съставлява УПИ ХХХ-724 м. Долна Бялча в землището на гр.Пещера с предназначение „За селскостопанска и животновъдна дейност“ съгласно заповед на кмета на Общ.Пещера

Няма обекти на културното наследство

Няма промяна на съществуваща пътна инфраструктура

Не попада в обхвата на защитени зони

5.Необходимост от нова инфраструктура- пътна, електроснабдяване, ВиК, в т.ч. схеми и географски координати на трасетата: В обекта предмет на настоящото инвестиционно намерение е налична пълна инфраструктурна обезпеченост, която необусловен необходимост от изграждането на нова такава.

6.Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: Не се предвижда използването на природни ресурси по време на строителството

7.Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране: По време на експлоатация на новопостроения животновъден обект единствения получаван отпадък е оборска тор, която ще се съхранява в собствено торохранилище и след изтичане на периода на улягане на торта, същата ще се използва за наторяване на земеделските площи които ще обработва възложителя.

8.Срок за реализация и етапи на изпълнение на инвестиционното предложение: Очаквания срок за реализацията на инвестиционното намерение е в периода 09.2017 – 10.2018г.

9.Очаквани количества и тип отпадъчни води (битови/промишлени), предвиден начин на тяхното третиране - локално пречиствателно съоръжение/станция, заустване в канализация/воден обект, собствена яма или друго, сезонност и др.: Очакваните водни количества битови води в активния период на стопанството са около 80-100 литра/ден които ще се отвеждат в септична изгребна яма

10.Засегнати защитени зони от Националната екологична мрежа /НАТУРА 2000: Имота не попада в обхвата на защитени по Националната екологична мрежа /НАТУРА 2000.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069