Сряда, 27 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Дневен ред на 17-то заседание Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 23 Декември 2016г. 11:36ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на СЕДЕМНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    28. 12.2016г. / СРЯДА / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 1. Приемане на Отчет за проведените обществени поръчки от Община Пещера за периода м. юни 2016г. до м. декември 2016г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

 1. 2.Приемане на Отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода юли-декември 2016 г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. 3.Актуализация бюджета на Община Пещера за 2016г. и разчета за капиталови разходи за 2016г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

 1. 4.Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Пещера през 2017г.

Докладва: д-р Цветанка Лепарова

Председател на Общински съвет

 1. 5.Приемане на Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс град Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера , Николай Балабанова, Директор на ЦПЛР – ОДК гр. Пещера

 1. 6.Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2017г.-2018г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Стефан Балабанов-Зам.кмет

 1. 7.Допълване на Решение №216/25.11.2016г. за упълномеряване на ПИ 56277.504.340 (УПИ VІІ-търговия и услуги в кв.199) по КККР на гр.Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. 8.Предоставяне на помещение за клуб на ПП „ГЕРБ“ в с. Капитан Димитриево.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов – Гл.спец. „Общинска собственост, наеми“

 1. 9.Промяна на наименованието на социалната услуга в общността в гр. Пещера, Община Пещера, ул. „Симон налбант“ № 8а от „Дневен център за възрастни хора с увреждания“ в „ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания“.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. 10.Внасяне предложение в Министерски съвет за отпускане на персонални пенсии на деца без право на наследствени пенсии от починал родител.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. 11.Изработване на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори: 4.176, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181, 4.185 и 4.469 и части от поземлени имоти с идентификатори 4.175, 4.193, 4.194, 4.196, 4.226 и 4.172 /Общинска собственост/ по КК на гр.Пещера /ЕКАТТЕ 56277/ и отреждането им в УПИ I-4.624,за ел. подстанция, с обща площ-11330 кв.м. за имоти: 4.180, 4.181, 4.185 ; УПИ ІІ-4.625, за енергийни и технически съоръжения с площ- 1418 кв.м. за имот 4.181; УПИ ІІІ- 4.626, за инженерно-технически съоръжения и складова дейност с площ – 4912кв.м. за имоти: 4.176, 4.178, 4.179; УПИ ІV-4.627,за инженерни съоръжения с площ-1159кв.м. за имот 4.176 и УПИ V.4.628,за енергийни и технически съоръжения с площ -6261кв.м. за имот 4.469, обособяване на улици-тупик с осови точки: о.т.882-883-884-885 за имоти: 4.176, 4.194 и о.т.631е-886-887-888-889 и 890 за имоти: 4.176, 4.178, 4.226, 4.469 в местностите „Широките ливади” и „Ямата“ по КККР на гр. Пещера и включването им, както и на част от републикански път III-377 за Брацигово в строителните граници на гр.Пещера и одобряване на задание.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Стела Павлова– Директор Дирекция „ТСУ“

 1. 12.Анализ на моментнотосъстояние на водоснабдяването в гр. Пещера.

Докладва: инж. Звезделин Вукев – Управител на „ВКС“ ЕООД – гр. Пещера

 1. 13.Питания.

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069