Сряда, 06 Юли 2022
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 20 Януари 2017г. 14:31ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ОСЕМНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    26. 01.2017г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за периода 2017година.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. Приемане сборния бюджет на Община Пещера за 2017г., индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2017г.и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2017г., 2018г., 2019г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

 1. Годишен отчет за изпълнение Програмата за управление на Кмета на Община Пещера.

Докладва: Кметът на Община Пещера

 1. Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите       комисии за периода месец       юли 2016г. – декември 2016г.

Докладва: Председателят на Общински съвет

 1. Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2016г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. Приемане на Общински план за младежта за 2017г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. Приемане на Културен календар на Община Пещера – 2017година.

Докладва: Зехра Алиш – Зам.кмет на Община Пещера

 1. Предоставяне на поземлени имоти в землището на с. Радилово на наследниците на Иван Петров Коев.
 • Недвижим имот - частна общинска собственост – Проектен имот № 066073, находящ се в с. Радилово, местност «Али Агова Кория»;
 • Недвижим имот - частна общинска собственост – Проектен имот № 066074, находящ се в с. Радилово, местност «Али Агова Кория»
 • Недвижим имот - частна общинска собственост – Проектен имот № 564001, находящ се в с. Радилово, местност «Чукарата»
 • Недвижим имот - частна общинска собственост – Проектен имот № 053028, находящ се в с. Радилово, местност «Големия храст»
 • Недвижим имот - частна общинска собственост – Проектен имот № 053029, находящ се в с. Радилово, местност «Големия храст»

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обекти.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Димитър Симонов – Гл.спец. „Общинска собственост, наеми“

 1. Учредяване право на безвъзмездно ползване на помещения с площ 70 кв.м., находящи се на първия етаж на масивна двуетажна сграда с идентификатор 56277.504.323.1, гр. Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Димитър Симонов – Гл.спец. „Общинска собственост, наеми“

 1. Изменение на Решение № 29/29.12.2015г. в точка 2, на Общински съвет- Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж.Лилия Толева – За Директор Дирекция „ТСУ“

 1. Даване на съгласие за изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на регулацията на поземлен имот с идентификатор 56277.504.101 /УПИ І-ГНС/ по съществуващи имотни граници с поземлен имот с идентификатор 56277.504.104 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХVІІ-ГНС/, кв. 190 и улици с о.т. 823-822 /идентификатор 56277.504.9645 и о.т. 823-830 /идентификатор 56277.504.9646/, като част от 2.20 кв.м. преминат от публична общинска собственост в частна общинска собственост, 0.5 кв.м. от частна общинска собственост в публична общинска собственост и 8 кв.м от УПИ І-ГНС се отстъпват за УПИ ХVІІ-ГНС съгласно приложената скица-проект. С регулационното изменение площта на УПИ І-ГНС става 327 кв.м., а площта на УПИ ХVІІ-ГНС става 334кв.м.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж.Лилия Толева – За Директор Дирекция „ТСУ“

 1. Питания.

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069