Понеделник, 17 Юни 2019
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 242 Печат Е-поща
Четвъртък, 02 Февруари 2017г. 15:28ч.

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 26.01.2017г., Протокол № 18

    ОТНОСНО: Предоставяне на Недвижим имот - частна общинска собственост – Проектен имот № 066073, находящ се в с. Радилово, местност «Али Агова Кория»

   Мотиви: След постъпило заявление от наследник на Иван Петров Коев до Общинска служба по земеделие – гр. Пещера е извършено заснемане на имоти с възстановено право на собственост и същите са идентифицирани на терена като имоти по чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ, предадени на Община Пещера с Протоколно решение № 01П 2-19 от 10.05.2011г., одобрено със Заповед №РД-06-80/27.06.2011г. на Директора на ОД “Земеделие” Пазарджик. С мотивирано искане с вх. №16-02-1/12.01.2017г. от Общинска служба по земеделие – гр. Пещера се иска предоставяне на имот с площ 1.500 дка в местността „Могилите”, землище на с. Радилово, идентифициран на терена и отразен в КВС като проектен имот №066073 с площ 1.500 дка в местността „Али Агова Кория”.

   Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, §27, ал.2, т.1 от Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

1. Предоставя на наследниците на Иван Петров Коев Поземлен имот №066073 – НТП нива с площ 1.500 дка в местността “Али Агова Кория” по Картата на възстановената собственост на землище с.Радилово, ЕКАТТЕ 61371, категория на земята при неполивни условия-шеста, при граници и съседи: ПИ №066071-нива, ПИ №066067-нива, ПИ №066074-нива, ПИ №000519-полски път.
2. Копие от настоящето решение да се връчи на Общинска служба по земеделие – Пещера и на наследниците на Иван Петров Коев по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 16
Гласували: 16
“ЗА”: 16
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216