Четвъртък, 23 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 23 Февруари 2017г. 10:32ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДЕВЕТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 02. 2017 г. / ВТОРНИК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :


1. Отчет за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

2. Отчет за дейността на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

3. Отчет за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без
увреждания.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

4. Информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие гр. Пещера за 2016г.
Докладва: Калина Костова – Управител на кризисен център
за лица и деца пострадали от насилие гр. Пещера

5. Приемане на актуализиран План за действие на Община Пещера /2014-2017г./ за изпълнение на Стратегия за интегриране на ромите в Област Пазарджик 2012-2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

6. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева – Гл.експерт „Образование“

7. Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2017г. и разчета за капиталови разходи за 2017г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

8. Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001 – 3.002-0303-C01 по проект „Шарени мъниста”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M20P001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“ по Оперативна програма «Наука и образование за интелигентен растеж» 2014-2020.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

9. Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура“ – Пещера, приет с Решение № 389/30.09.2009г., изменен и допълнен с Решение №175/31.07.2012г., Решение № 347/29.03.2013г., Решение № 616/14.05.2014г., Решение № 845/12.06.2015г., Решение №880/18.08.2015г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера ,
Иван Спиров Директор на ОП“ЧПОИ“

10. Одобряване на частично изменение в структурата на Общинската администрация.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Цветан Христов – Директор Дирекция „АПИО“

11. Приемане на оценка за продажба на идеални части от недвижим имот – частна общинска сбственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.310 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

12. Приемане на оценка за продажба на недвижим имот – частна общинска сбственост – поземлен имот с идентификатор 56277.501.215 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

13. Питания.

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069