Петък, 19 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 07 Март 2017г. 09:18ч.

ОБЯВА

В изпълнение на Заповед №164/06.03.2017 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

1. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване на следните обекти общинска собственост:


1.1. Сграда с площ 7 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.н.4550, ул. „Петър Раков“ №35, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, при начална тръжна месечна наемна цена 45,50 без ДДС, депозит за участие 4,55 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
1.2. Сграда с площ 13 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.н.4550, ул. „Петър Раков“ №35, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101. За обекта е съставен Акт за частна общинска собственост №709/09.01.2017 г., при начална тръжна месечна наемна цена 84,45 без ДДС, депозит за участие 8,45 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
1.3. Самостоятелен обект №2 – обществена тоалетна със застроена площ 16,92 кв.м. в масивна едноетажна сграда в неурегулиран поземлен имот с планоснимачен №3486 с административен адрес ул. „Веселин Стайков”, кв.128 по ПУП на гр.Пещера при граници на обекта: север – улица с о.т. 609б-609а, изток самостоятелен обект №1, юг – УПИ ІІІ – РКС, запад – улица с о.т. 609б-609а., при начална тръжна месечна наемна цена 55 лв без ДДС, депозит за участие 5,50 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
1.4.Поземлен имот №052014 по КВС на с.Кап.Димитриево ЕКАТТЕ 36124, община Пещера без посочен административен адрес, частна общинска собственост, актуван с АОС №697/10.08.2016 г., находящ се местността „Средни ливади“, землище на с.Кап.Димитриево, с площ 1,230 дка, начин на трайно ползване: нива, категория на земята при неполивни условия: пета, при граници и съседи на имота: ПИ №052046 – полски път, ПИ №052015 – нива, ПИ №052001 – канал, ПИ №052001 – канал, ПИ №052013 – нива, при начална тръжна наемна цена 41,82 лв., депозит за участие 4,18 лв. Срок на договора за наем – 3 години.
1.5.Обект с уникален №15 – „РЕП – Павилион за продажба на периодични издания“ в Регистъра на общинските терени, включени в схемата по чл.56 на ЗУТ с местонахождение гр.Пещера, ул. „Димитър Горов“ , о.т. 546-547 (срещу читалище „Развитие“), при начална тръжна наемна цена 45 лв., депозит за участие 4,50 лв. Срок на договора за наем – 5 години.
2. Дата, място и час на провеждане на търговете:
На 04.04.2017г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14 часа.
3. Утвърдената тръжна документация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от обектите общинска собственост, посочени в т.1 от настоящата заповед и се закупува до 16 часа на 03.04.2017г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).
4. Размерът на депозита за участие в търговете е посочен в т.1 и следва да се внася до 17:00 часа на 03.04.2017г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:
Код на Общинска банка: SOMBBGSF
Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021
5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилите участници.
6. Документите за участие в търговете се подават до 17:00 часа на 03.04.2017г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.
7. Определената стъпка за наддаване е 5% от началната тръжна цена.
8. Задължителни документи за участие в търга:
1) Заявление за участие по образец
2) Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, съответно копие на лична карта, когато участникът е физическо лице.
3) Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК)
4) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата на провеждане на търга.
5) Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения издадено до 30 дни преди датата на търга.
6) Удостоверение от Община Пещера за липса на неданъчни задължения, произтичащи от договори /за наем, продажба, концесии и др./, сключени с Община Пещера.
7) Декларации по образец съгласно тръжните документи
8) Документ за внесен депозит за участие в търга
9) Документ за закупени тръжни книжа
10) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.
Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.8, подточки 2 и 3.
9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и направена заявка в стая №17 на първия етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.
10. Договор за наем със спечелилия участник ще се сключва в 14-дневен срок от връчване на заповедта, с която е обявен за спечелил.
11. Съгласно чл.16 от НРПУРОИ спечелилия участник е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена с ДДС. Депозитът се внася в касата на Община Пещера или по депозитната сметка на Община Пещера №BG87SOMB91303332970201 в „Общинска банка” АД. Документът за внесения депозит се прилага към досието на наемателя.
12. Допълнителна информация може да се получи на телефон 0350/6-22-03 (вътр. 119)

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069