Петък, 21 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Търг-Помещение за офис №1 /Пощенска банка/ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 03 Април 2007г. 16:05ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

РЕШЕНИЕ №582/28.02.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.1, ал.2, т.3, чл.3, ал.3, т.2, чл.31, ал.1 във връзка с чл.32, ал.3, т.1, от ЗПСПК и чл.5, чл.6, ал.1 и чл.9 от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение №525/30.11.2006 г. ОС – Пещера


1. Приема Правния анализ и приватизационна оценка на имот: частна общинска собственост, представляващ – Помещение за офис №1 /Пощенска банка/ - в партерен етаж на жилищен блок в УПИ ІІ – ЖС, кв.128 по плана на гр.Пещера с площ от 115 м2, ведно със съответното право на строеж в размер на 118 300 лева.

2. Продажбата на имота да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване при следните условия:

а) Начална тръжна цена в размер на 118 300 (сто и осемнадесет хиляди и триста) лева. Цената се оферира и заплаща в левове, съгласно условията, посочени в тръжната документация и проектодоговора:

б) Начин на плащане - да се извърши в левове, без други платежни средства.

в) Срок на плащане - преди сключване на договора.

г) Стъпката на наддаване 10 000 (десет хиляди) лева.

д) Собствеността върху имота, предмет на търга се прехвърля със сключването на договора, което да се извърши до 30-тия ден от датата на решението за определяне на спечелил търга.

3. Утвърждава тръжна документация и проектодоговор, като неразделна част от нея за продажба на имота.

4. Тръжната документация се получава в стая №17, І-ви етаж на Общинска администрация - гр.Пещера, ул. Дойранска епопея – 17, в срок до 12 календарни дни от датата на обнародване на настоящото решение в Държавен вестник. Цената на тръжната документация е 200 лева и се заплаща в ОЦУИГ, находящ се на партерния етаж в сградата на ОА.

5. Депозит за участие е в размер на 11 830 (единадесет хиляди осемстотин и тридесет) лева и се внася до 20 дни след обнародване на решението в “Държавен вестник” чрез превод по банкова сметка, посочена в тръжната документация.

6. Срокът за подаване на предложения за участие в търга е до 17.00 часа на 20 ден след обнародване на решението в Държавен вестник.

7. Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден след закупуване на документацията за продажба след предварителна заявка в стая №17 на ОА.

8. Търгът ще се проведе на 21-вия ден след обнародване на решението в Държавен вестник, от 14.00 часа в стая №5 – І-ви етаж в сградата на Общинската администрация.

9. Решението е публикувано в ДВ на 03.04.2007 г.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069