Събота, 22 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 23 Март 2017г. 09:45ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    30. 03.2017г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 1. 1.Отчет за работата на РУ Полиция – Пещера за 2016г.

Докладва: Началник на РУ Пещера

 1. 2.Приемане на Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните – Община Пещера за 2016г.

Докладва: Златка Златанова – Секретар

на МКБППМН и социални дейности

 1. 3.Информация от „Биовет“АД относно опазване качеството на въздуха.

Докладва: Представител на „Биовет“ АД

 1. 4.Приемане на Информация за състоянието на спорта в Община Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. 5.Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Пещера за 2017г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Димитър Павлов, Гл. експерт „Култура, младежки и религиозни дейности“

 1. 6.Приемане на Отчет за 2016г. по изпълнение на мерките от Регионална програма за управление на отпадъците за регион Пазарджик и Общинска програма за управление на отпадъците на територията на Община Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

 1. 7.Даване на разрешение за изработване: на Проекти за ПУП – Парцеларни планове за обекти на техническата инфраструктура,както следва:

-за укрепване на склонов участък на общински път РAZ 1181/ Дорково-Костандово- лет.“Св.Константин“-Пещера при км 27+500 ,изработване на ПУП-ПП в обхват- ПИ 56277.1.1110,ПИ 56277. 1.1498,по КККР на землището на гр.Пещера

-за укрепване на склонов участък на общински път РAZ 1181/ Дорково-Костандово- лет.“Св.Константин“-Пещера при км 38+800 ,изработване на ПУП-ПП в обхват- ПИ 56277.1.1110, ПИ 56277. 1.1224 по КККР на землището на гр.Пещера

ПУП-Парцеларен план за линеен обект – трасе за водопровод, захранващ ПИ № 016039 в м.”Сухия Дъбовик” по КВС на гр.Пещера и одобряване на задание.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

 1. 8.Съгласуване на Схема по чл.56 от ЗУТ и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на терен на ул. «Димитър Горов» гр. Пещера с площ 3 кв.м.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Димитър Симонов – Гл. спец. „Общинска собственост и наеми“

 1. 9.ПУП за Частично изменение на ПУП-ПРЗ за упълномеряване на ПИ с идентификатор 56277.504.340 / УПИ VII – търговия и услуги в кв.199/ по ККР на гр. Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

 1. 10.Приемане на оценка за продажба на идеални части от недвижим имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.310 по КККР на гр. Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

 1. 11.Бракуване на МПС стопанисвано от ОП «Обредни дейности» гр.Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Георги Делев –Директор на ОП „Обредни дейности“

 1. 12.Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0007-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общински детски комплекс ", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

 1. 13.Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0005-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера“ , по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

 1. 14.Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на публично общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

 1. 15.Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0111-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на общинска публична сграда: Ритуална зала, гр. Пещера“ , по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

 1. 16.Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0010-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

 1. 17.Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0114-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 2", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

 1. 18.Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0134-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 3", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

 1. 19.Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0124-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 4", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

 1. 20.Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0139-C01 по проект „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 5", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” на Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014 -2020 г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

 1. 21.Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура з проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейски съюз по ОПОС 2014-2020г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

 1. 22.Отпускане на еднократни финансови помощи и актуализация бюджета на Община Пещера за 2017г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Кръстина Андреева Директор на дирекция «ФСД»

 1. 23.Питания.

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069