Сряда, 27 Сеп 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 21 Април 2017г. 09:41ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ПЪРВО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    27. 04.2017г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 1. 1.Тържествено отбелязвяне 100-годишнината от рождението на акад. Веселин Димитров Хаджиниколов български учен-историк, един от бележитите творци на град Пещера.

Докладва: д-р Цветанка Лепарова

Председател на Общински съвет- Пещера

 1. 2.Приемане на Отчет за дейността и финансов отчет за 2016г. на:
 • Народно читалище «Развитие 1873» гр.Пещера;
 • Народно читалище «Зора 1903» с. Радилово;
 • Народно читалище «Сергей Румянцев» с. Капитан Димитриево;

Докладват: Секретарите на читалища

 1. 3.Отчет за икономическите резултати от дейността на Общинските предприятия за 2016 година:
 • „ВКС” –ЕООД;
 • ОП „Чистота и поддържане на общинската инфраструктура”;
 • ОП „ Паркинги и пазари”;
 • ОП „Обредни дейности”;

Докладват: От името на Кмета на Община Пещера,

Директорите на общински предприятия

 1. 4.Отчет за изпълнение на дейностите заложени в Общинската програма за закрила на детето 2016г. и приемане на Общинска програма за закрила на детето 2017г.

Докладва: Димитър Попов - Директор на

Дирекция социално подпомагане гр. Пещера

 1. 5.Приемане на Отчет по изпълнение на плана за развитие на социалните услуги за 2016г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. 6.Приемане на План за развитие на социалните услуги за 2018г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

                                Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. 7.Информация за състоянието на ученическото и детското здравеопазване в Община Пещера.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. 8.Приемане отчет на бюджета на Община Пещера за 2016година и доклад за общинския дълг.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера

Кръстина Андреева – Директор на дирекция «ФСД »

 1. 9.Бюджетна прогноза за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Пещера за периода 2018-2020г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера

Кръстина Андреева – Директор на дирекция «ФСД »

 1. 10.Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2017г. и разчета за капиталови разходи за 2017г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера

Кръстина Андреева – Директор на дирекция «ФСД »

 1. 11.Изменение и допълнение на Решение № 236/26.01.2017г. на Общински съвет- Пещера в Приложение № 14 „Списък на правоимащите транспортни разноски служители от Община Пещера“.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера

Кръстина Андреева – Директор на дирекция «ФСД »

 1. 12.Приемане на отчет за 2016г. по изпълнение на Общинската програма за управление качеството на атмосферния въздух 2016-2020г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера

инж.Стефан Камберов – Директор на дирекция « ТСУ»

 1. 13.Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – „Външно електрозахранване на УПИ II-55, „За бензиностанция, търговия и услуги с идентификатор 56277.4.50 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“ и одобряване на задание.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера

инж.Стефан Камберов – Директор на дирекция « ТСУ»

 1. 14.Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти в местността „Орешака“ и местността „Широките ливади“ собственост на „Биовет“ АД и на Община Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

 1. 15.Определяне на спортни обекти – общинска собственост, които ще бъдат отдадени под наем през2017г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

 1. 16.Приемане на оценка и продажба на недвижим имот – частна общинска собственост – Урегулиран поземлен имот УПИ I – общ, кв.67 по ПУП на

с. Радилово.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

 1. 17.Открито отчуждително производство на имоти – частна собственост в кв. 30В по плана на гр. Пещера за изграждане на улица от о.т. 298а до о.т. 298б по реда на ЗОС.

                                Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

                     инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

 1. 18.Питания.

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069