Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед №370/26.05.2017г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 01 Юни 2017г. 14:44ч.

ЗАПОВЕД

№ 370

гр. Пещера 26.05.2017г.

         По повод подадена молба с вх.№ 94С-74-1/07.06.2016 г. от Саим Осман Мюмюн от гр.Пещера, ул.“Михаил Такев“-№75 е извършена проверка от комисия , назначена със заповед № 419/05.05.2016 г. на Кмета на Община Пещера и съставен протокол № 5/08.07.2016г. за паянтова жилищна сграда с идентификатор 56277.502.922.2 съгласно КККР на гр.Пещера, находяща в УПИ ІІІ-1767, кв.107 по регулационния план на гр.Пещера с административен адрес гр.Пещера, ул.”Михаил Такев”-№75.

         От съставения Протокол №5/08.07.2016г. и приложените документи към него е видно следното:

        Паянтовата жилищна сграда с идентификатор 56277.502.922.2 съгласно КККР на гр.Пещера е собственост на н-ци Мюмюн Али Мюмюн съгласно н.акт №180, том І, дело №299 от 05.07.1969 г. и е необитаема.

         Сградата е почти напълно самосрутена.Покрива и част от външните паянтови стени са разрушени напълно.От северната част на сградата са останали паянтовите стени и гредите над тях, като гредите са изгнили и част от тях са пропаднали.

         Налице са отворени пукнатини в кирпичените зидове, тухлите са начупени и загубили плътност и носимоспособност.

         Сградата не подлежи на ремонт.

         Във връзка с горните констатации и на основание чл.195, ал.6 от ЗУТ и във връзка с чл.44, ал.1,т.8 и ал.2 от ЗМСМА.

        

Н А Р Е Ж Д А М :

             На н-ци Мюмюн Али Мюмюн-Емине Мюмюн Осман, Юмюгюл Мюмюнова Шакирова, Алекпер Кязим Мюмюн, Ханифе Кязим Мурджева, Хазел Кязим Мюмюн и Елфиде Йълмаз собственици на паянтовата жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-1767, кв.107 по регулационния план на гр.Пещера с административен адрес гр.Пещера, ул.”Михаил Такев”-№75, да бъде премахната, като опасна за здравето и живота на гражданите, негодна за използване, застрашена от самосрутване, създава условия за възниквание на пожар, вредна в санитарно-хигиенно отношение и не може да се поправи или заздрави.

           Поради нарушената устойчивост на носещите елементи на конструкцията,същата не подлежи на основен ремонт или реконструкция.

           Определям двумесечен срок от влизане в сила на настоящата заповед сградата да бъде премахната.

             На основание чл.215 от ЗУТ и чл.145 от АПК, настоящата заповед подлежи на обжалване от заинтересованите лица пред Административен съд гр.Пазарджик чрез Кмета на община Пещера в 14 – дневен срок от нейното съобщаване.

           Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на инж.Стефан Камберов– Директор на д-ция ТСУ.

           Копие от настоящата заповедда се връчи на собствениците за сведение и изпълнение.

       НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ

       Кмет на Община Пещера

     Съгласували :

       инж.Стефан Камберов – Директор Дирекция „ТСУ”

    

      Цветан Христов – Директор Дирекция „АПИО”

  

     Изготвил:

     Мария Цурева - Гл.спец.”НСОСЛА”:

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069