Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 24-то ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПЕЩЕРА НА 29.06.2017г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 22 Юни 2017г. 08:38ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТИ ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    29. 06.2017г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 1. Информация от „Биовет“АД относно опазване качеството на въздуха.

Докладва: Представител на „БИОВЕТ“ АД

 1. Информация за работата на Община Пещера с еврофондовете за периода юли 2016 – юни 2017г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Веселин Джелатов– Директор Дирекция „ЕФСПОП“

 1. Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане в Община Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. Актуализиране и допълване на състава на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане в Община Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. Избор на оператор на Регионалното Депо за Неопасни Отпадъци – РДНО и във връзка с проектно предложение по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битовите отпадъци, за общини: Батак, Белово, Брацигово, Лесичово, Пещера, Пазарджик и Септември” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма “Околна среда 2014-2020г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Веселин Джелатов– Директор Дирекция „ЕФСПОП“

 1. Изменение и допълнение на Тарифа по чл.3, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

 1. Изменение и допълнение на Решение №236/26.01.2017г.на Общински съвет – Пещера в Приложение № 14 « Списък на правоимащите на транспортни разноски служители от Община Пещера».

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

 1. Учредяване на безвъзмездно и безсрочно право на строеж в полза на лицето Христо Костадинов Попърцов в размер на 40 кв.м за изграждане на пристройка към съществуваща сграда.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. Приемане на оценка и продажба на Недвижим имот - частна общинска собственост – Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56277.501.247.2.36, гр. Пещера, ул. «Д-р Петър Цикалов» № 41-А, блок А2, ет.2, обект 1.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електроснабдяване и водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1357 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади”.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера

инж.Стефан Камберов – Директор на дирекция « ТСУ»

 1. Даване на разрешение за изготвяне: ПУП–Парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелна линия ниско напрежение за външно кабелно захранване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.18 по КККР на гр.Пещера и одобряване на задание.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера

инж.Стефан Камберов – Директор на дирекция « ТСУ»

 1. Питания.

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069