Събота, 20 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 27 Юни 2017г. 12:36ч.

С П И С Ъ К

на свободни общински имоти със спортно предназначение

за отдаване под наем през 2017 година

            ОБЩИНА ПЕЩЕРА на основание чл.75 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и и спорта ОБЯВЯВА Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще бъдат отдавани под наем през 2017 г. както следва:

1. Градски стадион – Поземлен имот с идентификатор 56277.4.1698 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, площ 37644 кв.м, адрес на поземления имот: местност „Широките ливади”, начин на трайно ползване: Стадион, ведно с построените в него сгради: Сграда с идентификатор 56277.4.1698.1 със застроена площ 141 кв.м, брой етажи 2 и Сграда с идентификатор 56277.4.1698.2 със застроена площ 21 кв.м, брой етажи 1, АОС №279/07.03.2017г.

Спортният имот-публична общинска собственост ще се отдава при цена 300.00 лв./месечно без ДДС, определена от лицензиран оценител, и одобрена отОбщински съвет-Пещера с Решение №301/27.04.2017г.

Отдаването под наем на общинския имот със спортно предназначение сеизвършва съобразно разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта и Правилника за прилагането му.

Списъкът се поставя на видно място в сградата на общинска администрация, на спортния обект и се публикува на Интернет-страницата на Община Пещера.

Право да кандидатстват за пряко отдаване под наем на спортните обекти имат само спортните организации по чл.10, ал.2 от от ЗФВС и спортни клубове по чл.11 и чл.12, ал.1 от ЗФВС.

Заинтересованите лица и организации, съгласно чл.76, ал.2 от ППЗФВС могат да подават мотивирани искания за пряко наемане на обекта, посочен в списъка, които следва да бъдат придружени от следния набор от документи:

1. Мотивирано искане за ползване на горепосочения спортен обект от обявения списък, което да съдържа данни за кандидата и информация за неговата дейност;

2. Спортна лицензия от съответната спортна организация;

3. Актуално удостоверение за съдебна регистрация;

4.Финансово обезпечена инвестиционна програма, вкючваща разходи по поддържане на имота и неговата експлоатация и извършване на подобрения;

5. Декларация по чл.73, ал.4 и ал.5 от Правилника за прилагане на закона за физическото възпитание и спорта;

6. Декларация за липса на неданъчни задължения към Община Пещера;

7. Удостоверение от отдел „Местни приходи” при Община Пещера за липса на задължения;

            При подадени две или повече искания предимство има кандидатът, който е лицензирана спортна организация и развива спорта, за който е предназначен имотът. При равни условия предимство има кандидатът, предложил финансово обезпечена инвестиционна програма, с по-висока стойност за поддържане и подобрение на имота. При класирането се оценява обществения принос на кандидата в спорта.

Документите се подават в запечатан плик в ОЦУИГ на Община Пещера в едномесечен срок от обявяване на настоящия списък.

НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069