Вторник, 23 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - Общинска администрация

На  29.06.2017 г. Кмета на Община Пещера Николай Зайчев подписа Договор № BG16RFOP001-2.001-0004-C01-S-05 за изготвяне на Инвестиционен проект във фаза работен, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на Стрoително-монтажни работи с ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД „ОБЩИНА ПЕЩЕРА 2017“, във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0004-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публична общинска сграда: Общинска администрация гр. Пещера”.Стойността на договора е 747 936 лв., а срокът на изпълнение е 240 календарни дни.

Предвижда се цялостно изолиране на сградата в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069