Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ДВАДЕСEТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 21 Юли 2017г. 12:32ч.

     На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера , д-р Цветана Лепарова свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ПЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 07. 2017 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 

 

1. Информация за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода м.януари 2017г. – м. юни 2017г.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Веселин Джелатов – Директор дирекция ЕФСПОП

 

2. Приемане на Отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода януари-юли 2017г.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова- Началник отдел „Общинска собственост“

3. Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и неговите комисии
за периода януари 2017г. - юни 2017г.


Докладва: д-р Цветана Лепарова
Председател на Общински съвет

4. Включване на СУ «Св. Климент Охридски» гр. Пещера и ОУ «Петко Рачов Славейков» - гр. Пещера в Списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2017/2018г.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева – Гл. екперт «Образование»

5. Изразяване на предварително съгласие за преминаване през общински имоти с идентификатор 56277.4.194-общинска публична собственост с НТП селскостопански, горски ведомствен път със засегната площ от 38 кв.м., 56277.4.226 с НТП селскостопански, горски ведомствен път със засегната площ от 490 кв.м. по КККР на гр.Пещера и премостване на поземлени имоти с идентификатори 56277.4.175 с НТП „отводнителен канал“, собственост на Община Пещера със засегната площ от 94 кв.м., 56277.4.193-общинска частна собственост с НТП напоителен канал със засегната площ от 79 кв.м., 56277.4.196-общинска частна собственост с НТП напоителен канал със засегната площ от 36 кв.м.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция «ТСУ»

6. Одобряване проект за ПУП – Парцеларен план за трасе на линеен обект – подземен електропровод – КСН, Орешака, КСН ПС Пещера – БКТП БКС, гр. Пещера.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция «ТСУ»

7. Приемане на оценка и продажба на Недвижими имоти - частна общинска собственост:


• Поземлен имот с идентификатор 56277.503.34;
• Поземлен имот с идентификатор 56277.1.418;
• Поземлен имот с идентификатор 56277.501.670;


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

8. Приемане на оценка за продажба на Недвижим имот-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.502.902 по КККР на гр. Пещера.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

9. Учредяване право на строеж върху част от имот с идентификатор 56277.3.1388 в размер на 54 кв.м, за която е отреден УПИ ХХІV-1388, за улица, местност „Широките ливади“, землище на гр. Пещера.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

10. Откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 56277.502.1158 по КККР.


Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“


11. Питания.

 

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069