Събота, 09 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Заповед № 510 от 27.07.2017г. Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 28 Юли 2017г. 07:40ч.

В изпълнение на Решение №326/29.06.2017 г. на Общински съвет – Пещера и като съобразих разпоредбите на чл.35, ал.1от Закона за общинската собствености чл.47 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера, на основание чл.44, ал.1, т.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА и чл.86, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Пещера,

НАРЕЖДАМ :

           1.Откривам процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот – частна общинска собственост: Складово помещение №1 с площ 28,45 кв.м. с идентификатор56277.501.247.2.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013 г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр.Пещера, п.к. 4550, ул. „Д-р Петър Цикалов“ №41-А, бл.А2, ет.2, обект 1. Самостоятелният обект се намира в сграда №2, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.501.247, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 28,45 кв.м., прилежащи части: 28.45/3970.48 ид.ч. от общите части от ОПС, ниво: 1, съседни самостоятелни обекти на сградата: на същия етаж: 56277.501.247.2.5, 56277.501.247.2.35, под обекта: 56277.501.247.2.44, 56277.501.247.2.41, над обекта: 56277.501.247.2.11, актуван с АОС №379/22.01.2014 г., вписан в Службата по вписванията във вх. рег. №140/24.01.2014 г., Акт №98, том І, при начална тръжна цена 8900.00 лв., върху която не се дължи ДДС.

2. Дата, място и час на провеждане на търга: 18.08. 2017г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 14:00 часа.

 

3. Определям документи за

участие в търговете:       

3.1.Заявление за участие по образец.

3.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за физическите лица - копие от документ за самоличност.

3.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).

           3.4. Документ за внесен депозит за участие в публичния търг с явно наддаване.

           3.5. Документ за закупени тръжни книжа.

           3.6. Декларациипо образец съгласно тръжните документи:

             - декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;

           - декларация за оглед на обекта.

             3.7.Удостоверение от Община Пещера за липса на задължения, произтичащи от договори (за наем, продажба, концесия и др.), сключени с Община Пещера.

             3.8. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.

             3.9. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения издадено до 30 дни преди датата на търга.

             3.10. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.

Когатов заявлението по образец участникът търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точка 3.2. и 3.3.

           4. Утвърждавам тръжна документация, която може да се закупува след публикуване на обявата от Общински център за услуги и информация на гражданите/ОЦУИГ/, до 16:00 ч. на 17.08.2017г. – 30.00 лв.

5. Крайният срок за подаване на документите за участие в търга е до 17:00 ч. на17.08.2017г.в Общински център за услуги и информация на гражданите.

6. Определям размера на депозита за участие в търга 890.00 лв., представляващ 10% от началната тръжна продажна цена, който да постъпи до 16:00 ч. на17.08.2017г.в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж, или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера.

7. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия участник.

8. Определям стъпка за наддаване 445.00 лв., представляваща 5% от началната тръжна продажна цена.

9. Оглед на имота, предмет на търга, може да се извършва всеки работен ден до датата на търга след представяне на документ за закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №19, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.

10. Определям състав на комисията по провеждането на търговете:

            .................................................................................................................................

11. Условията на търга, началната цена и срока за подаване на заявленията за участие да се публикуват в местен ежедневник и на интернет страницата на Община Пещера.

12.Препис-извлечение от настоящата заповед да се постави на информационното табло на Общинска администрация и на видно място в кметство с. Радилово и кметство с. Кап. Димитриево в три дневен срок от издаването.

13. За резултата от търга комисията съставя протокол в 3 – дневен срок от датата на неговото провеждане.

14. Договорът за продажбасъс спечелилия участник да се сключи при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.

15. Копие от заповедта да се връчи на членовете на комисията за сведение и изпълнение.

НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ /П/

Кмет на Община Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069