Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

К О Н К У Р С-за възлагане управлението на Медицински център ЕООД гр.Пещера Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 15 Май 2007г. 18:13ч.
В предвид разпоредбата на чл.63, ал.3 от Закона за лечебните заведения, чл.3, ал.1 от Наредба №9/26.06.2000 г. на МЗ и в изпълнение на Решение №615/27.04.2007 г. на Общински съвет Пещера, Община Пещера обявява

К О Н К У Р С
за възлагане управлението на
“Медицински център” ЕООД гр.Пещера
При следните условия:

1.Изисквания към кандидатите:
1.1.Да притежават образователно-квалификационна степен «магистър» по медицина, съответно стоматология и квалификация по здравен мениджмънт, или лица с образователно-квалафикационна степен «магистър» по икономика и управление с призната специалност по медицинска информатика и здравен мениджмънт по икономика на здравеопазването.
Забележка: Квалификацията по здравен мениджмънт се удостоверява с един от документите, посочени в §3 от Заключителните разпоредби на Наредба №9/26.06.2000 г. на МЗ.
1.2.Да имат най-малко 5 години стаж като лекар, стоматолог или икономист.
1.3.Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен «магистър» по медицина, съответно стоматология да имат придобита основна специалност.
1.4.Да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
1.5.Да имат постоянен адрес в гр.Пещера.
2.Необходими документи:
2.1.Диплом за завършено висше медицинско образование и удостоверение за придобита специалност “Здравен мениджмънт”, съответно и други удостоверения, удостоверяващи обстоятелствата по т.1.1.
2.2.Диплом за придобита специалност /в случаите по т.1.3./.
2.3.Документи удостоверяващи трудовия стаж.
2.4.Свидетелство за съдимост.
2.5.Удостоверение за постоянен адрес.
3.Документите за участие се подават в деловодството на Община Пещера ул. “Дойранска епопея” №17, в срок до 31.05.2007 г., 17:00 часа включително.
3.1.Заявленията за участие в конкурса, заедно с необходимите документи се подават в запечатан плик.
3.2.Разработката по т.4 се представя в отделен запечатан плик.
4.Кандидатите да представят Програма за развитие на дейността на лечебното заведение за 3-годишен период, медицинска и икономическа ефективност в условията на здравна реформа.
5.Тема на събеседването – “Развитие и дейност на лечебното завадение за 3-годишен период, медицинска и икономическа ефективност в условията на здравната реформа”.
6.Начин на провеждане на конкурса: Конкурсът ще се проведе на три етапа:
-проверка на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
-представяне от кандидатите на програма за дейността и развитието на лечебното заведение за 3-годишен период, медицинска и икономическа ефективност в условията на здравната реформа;
-събеседване с кандидатите.
7.Информация по темата на събеседването може да се получава от “Медицински център” ЕООД гр.Пещера ул.”Нешо Чипев” №1 до 30.05.2007 г. от 10:0 до 15:00 часа.
8.Конкурсът ще се проведе на 01.06.2007 г. от 14:00 ч. в заседателната зала – стая №5 на първия етаж от сградата на Общинска администрация гр.Пещера, ул.”Дойранска епопея” №17.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069