Понеделник, 27 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

КОНКУРС за длъжността "Главен инженер" в Дирекция"ТСУ" Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 15 Май 2007г. 18:27ч.

О Б Я В А

ОБЩИНА ПЕЩЕРА


Обявява конкурс за длъжността "Главен инженер” в Дирекция “ТСУ”по служебно правоотношение, длъжностно ниво Б7 по ЕКДА, шифър но НКДП 24717005, ранг ІV мл.


1.Минимални и специфични и допълнителни изисквания за заемане на длъжността:
а/ Минимални изисквания
- Степен на образование: висше, придобита образователно-квалификационна степен “магистър”; професионална област “Строителство”
- Професионален опит - не по-малко от 2 г. на експертна длъжност
- Минимална заплата 264 лв.
б/ Специфични изисквания
- да е дееспособно лице;

- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

в/ Допълнителни изисквания
- квалификация - умения за работа с компютър, програмни продукти, ИТ;
- кандидатът да бъде мотивиран да заеме тази длъжност;
- компетентност, свързана с познаване и прилагане на нормативни актове;

- да притежава организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността ;

- комуникационна компетентност.
- Да е запознат със функциите му, определени в длъжностната характеристика.
2.Начин за провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
3.Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Заявление за участие в конкурс по образец на работодателя;

- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

- Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставяно под запрещение осъждано за умишлено престъпление от общ характер, на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност.
4.Място и срок за подаване на документи за участие:
Документите за участие в конкурса се подават в 10–дневен срок от публикуването на обявата, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 ч. в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
5. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера.

 

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069