Неделя, 23 Юни 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 25 Август 2017г. 14:08ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТИ ШЕСТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    31. 08.2017г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 1. Информация за готовността на общинските учебни и детски заведения за учебната 2017/2018 година.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. Отчет на касовото изпълнение на сборния бюджет, състоянието на общинския дълг и сметките на средства от Европейския съюз на Община Пещера към 30.06.2017г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

 1. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2017г. и разчета за капиталови разходи за 2017г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

 1. Разрешение за допускане на изключение от минималния брой на учениците и утвърждаване на паралелка в ХІ клас, профил „Технологичен” с 16 (шестнадесет) ученици в СУ „Св.Климент Охридски”- гр.Пещера за учебната 2017/2018г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. Издаване на Запис на Заповед в размер на авансово плащане по Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05FMOP001-3.002-0084-C01, проект „Подай ръка“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019” на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Виктория Пенева Директор на „Домашен социален патронаж“ – Пещера

 1. Приемане на оценка и продажба на Недвижими имоти – частна общинска собственост:
 • Поземлен имот с идентификатор 56277.1.413;
 • Поземлен имот с идентификатор 56277. 501.829;
 • Прекратяване на съсобственост върху УПИ V-832, кв.68 по ПУП на с. Радилово между Община Пещера и Тодор Стоянов Стоицов.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

                           инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. Искане за предоставяне безвъзмездно право на управление на пещера „Снежанка“ и пещера „Юбилейна“.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

                         инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. Предложение за утвърждаване на класирания на първо място кандидат в конкурса за Управител на „ВКС“ ЕООД гр. Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Зехра Алиш – Зам. кмет на Община Пещера

 1. Даване на съгласие изготвяне на проект за ЧИ на ПУП - ПРЗ, на УПИ I – зеленина, като за негова сметка се обособят 2 бр. новопроектирани УПИ:

       УПИ VI – търговия и услуги, / за имот с идентификатор: 56277.502.1145/, с площ от 30.30 м2

       УПИ VII – 1224, търговия и услуги /за магазин „Лазур“/, част от имот с идентификатор: 56277.502.1175, с площ от 214.85 м2

       Коригират се североизточната тротоарна линия на кв.101, по изградения на место тротоар и югозападната тротоарна линия на кв. 59, пак по изградения на место тротоар.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

 1. Даване на съгласие изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПР за отпадне предвиждането за паркинг по ул.“Стара крепост“ между осови точки 133-134 -135 в кв.17 по плана на гр.Пещера и отреждане урегулиран поземлен имот УПИ – 833/за гаражи/.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

 1. Даване на съгласие изготвяне на проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за на част от ул. „Оборище”, имот с идентификатор : 56277.501.9606, от Кадастралната карта на гр. Пещера, като за негова сметка се обособи новопроектиран УПИ I – 882, търговия и услуги, с площ от 65.00 м2

С План за застрояване се предвижда запазване на съществуващите изградени едноетажни сгради в новопроектирания: УПИ I – 882, търговия и услуги, като им се дава траен градоустройствен статут.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

 1. Изменение и допълнение на Решение № 168, взето на заседание на Общински съвет- Пещера, проведено на 31.08.2016г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

 1. Информация относно строителството на нов завод за производство на ветеринарни медикаменти и хранителни добавки в гр. Пещера, издадените съпътстващи документи и риска за чистотата на атмосферния въздух.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

 1. Информация относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“.

                       Докладва: Кметът на Общината

 1. Питания.

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069