Сряда, 29 Май 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

ОБЯВА-ТЪРГОВЕ- с явно наддаване за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 16 Май 2007г. 15:50ч.
О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А

ОБЯВЯВА

1. Провеждането на търгове с явно наддаване на 14.06.2007 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за отдаване под наем на имоти - частна общинска собственост както следва:
1.1. Магазин със застроена площ от 72,00 кв.м, попадащ в УПИ-І-Ресторант, поща и магазин, кв.26 по плана на с.Капитан Димитриево, Община Пещера при начална наемна цена 1,80 лв./кв.м/месечно без ДДС или 130,00 лв./месечно без ДДС/ за срок до 10 /десет/ години от 9.00 часа.
1.2. Помещение №1 с площ от 25 кв.м, попадащ в УПИ-І-Ресторант, поща и магазин, кв.26 по плана на с.Капитан Димитриево, Община Пещера при начална наемна цена 2,50 лв./кв.м/месечно без ДДС или 62,50 лв./месечно без ДДС/ за срок до 5 /пет/ години от 10.00 часа.
1.3. Помещение №2 с площ от 35 кв.м, попадащ в УПИ-І-Ресторант, поща и магазин, кв.26 по плана на с.Капитан Димитриево, Община Пещера при начална наемна цена 2,50 лв./кв.м/месечно без ДДС или 87,50 лв./месечно без ДДС/ за срок до 5 /пет/ години от 11.00 .
1.4. Помещение №3 с площ от 135 кв.м, попадащ в УПИ-І-Ресторант, поща и магазин, кв.26 по плана на с.Капитан Димитриево, Община Пещера при начална наемна цена 2,50 лв./кв.м/месечно без ДДС или 337,50 лв./месечно без ДДС/ за срок до 5 /пет/ години от 11.45 часа.
2. Тръжни документи могат да се закупят до 17:00 ч. на 01.06.2007 г. от стая №19 срещу заплатена сума от 20 лева в касата на Общината.
3. Депозити за участие в търговете в размер на 10% от началната тръжна цена трябва да постъпят по сметка IBAN-BG8SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF – “Общинска банка” АД – Пловдив, офис Пещера или в касата на ОЦУИГ - Общината до 17:00 ч. на 13.06.2007 г.
4. Документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие по образец;
4.2. Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект;
4.3. Удостоверение за актуално състояние;
4.4. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
4.5. Документ за закупени книжа;
4.6. Документ за внесен депозит;
4.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване – до 45 дни преди датата на провеждане на търга;
4.8. Декларация за оглед на имота;
4.8. Изискванията по точки 4.2, и 4.3 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
5. Документи за участие в търга ще се приемат в Центъра за информация и услуги на гражданите на партерен етаж в Общинска администрация до 17:00 ч. на 13.06.2007г.
6. Оглед на имота може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и заявка в Кметство – с.Капитан Димитриево.
7. Сключването на договор за наем със спечелилия участник ще се извърши в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на спечелилия след заплащане на достигнатата месечна наемна цена.


 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069