Вторник, 23 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - РПУ/РСПБЗН

Протокол обр.2а РПУ  

Във връзка с изпълнение на Административен Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0005-C01 за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на публично държавна сграда: РСПБЗН и РПУ в гр. Пещера” Ви уведомявам, че на 18.09.2017г. се подписа Акт образец 2а за откриване на строителнa площадкa и определяне на строителна линия на ниво на строежa.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069