Четвъртък, 25 Апр 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 26 Септември 2017г. 07:52ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВА

           В изпълнениена Заповед №616/25.09.2017 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

            1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост:

1.1. ПИ с идентификатор 56277.503.34 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителен директор на АГКК, с площ 84 кв.м., няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота гр. Пещера, п.к.4550, ул. „Михаил Такев”, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор:няма, номер по предходен план: няма, граници на имота: 56277.1.1342, 56277.503.15, 56277.503.16, 56277.503.19, актуван с АОС №513/06.01.2016 г., вписан в Служба по вписванията във вх. Рег. №362/10.03.2016 г., Акт №54, том 2, при начална тръжна цена 3360.00 лв. без ДДС, депозит за участие 336.00 лв.

1.2. ПИ с идентификатор 56277.1.418 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 115 кв.м. без посочен административен адрес, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: незастроен имот за жилищни нужди, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 1000014, граници на имота: 56277.501.805, 56277.501.670, 56277.1.417, 56277.501.9660, 56277.1.413, актуван с АОС №719/21.06.2017 г., вписан в Служба по вписванията във вх. Рег. №1143/30.06.2017 г., Акт №151, том 4, при начална тръжна цена 1270.00 без ДДС, депозит за участие 127.00 лв.

1.3. ПИ с идентификатор 56277.501.670 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 55 кв.м., без посочен административен адрес, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, граници на имота: 56277.501.805, 56277.501.9604, 56277.501.9660, 56277.1.417, 56277.1.413, 56277.1.418, актуван с АОС №718/21.06.2017 г., вписан в Служба по вписванията във вх. Рег. №1142/30.06.2017 г., Акт №150, том 4., при начална тръжна цена 1750.00 лв. без ДДС, депозит за участие 175.00 лв.

            1.4. ПИ с идентификатор 56277.1.413 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 1079 кв.м., адрес на имота: гр. Пещера, местност „Копривец“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: деградирала орна земя, категория на земята при неполивни условия: девета, стар идентификатор: няма, номер по предходен план 100016, граници на имота: 56277.1.412, 56277.501.804, 56277.501.805, 56277.1.418, 56277.501.670, 56277.1.417, 56277.1.416, 56277.1.1788, 56277.1.415, актуван с АОС №727/27.07.2017 г., вписан в Служба по вписванията във вх. Рег. №1309/28.07.2017 г., Акт №67, том V, при начална тръжна цена 500.00 лв. без ДДС, депозит за участие 50.00 лв.

            1.5. ПИ с идентификатор 56277.501.829 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, площ 637 кв.м. адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к.4550, без посочен административен адрес, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор 56277.501.825, номер по предходен план: квартал 28, парцел ХХІ-829, граници на имота: 56277.504.9611, 56277501.828, 56277.501.9650, 56277.501.304, актуван с АОС №728/27.07.2017 г., вписан в служба по вписвания във вх. Рег. №1297/27.07.2017 г., Акт №55, том V, при начална тръжна цена 9300.00 лв. без ДДС, депозит за участие 930.00 лв.

2. Дата, място и час на провеждане на търговете - на 17.10. 2017г., стая № 5, I етаж на общинска администрация:

- от 14:00 ч. за ПИ с идентификатор 56277.503.34;

- от 14:15 ч. за ПИ с идентификатор 56277.1.418;

- от 14:30 ч. за ПИ с идентификатор 56277.501.670;

- от 14:45 ч. за ПИ с идентификатор 56277.1.413;

- от 15:00 ч. за ПИ с идентификатор 56277.501.829.

3. Задължителни документи за участие в търговете:       

3.1. Заявление за участие по образец.

3.2. Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, а за физическите лица - копие от документ за самоличност.

3.3. Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК).

           3.4. Документ за внесен депозит за участие в търга.

3.5. Документ за закупени тръжни книжа.

3.6. Декларациипо образец съгласно тръжните документи:

- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;

- декларация за оглед на обекта.

3.7. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.

3.8. Удостоверение от отдел „Местни приходи” към Община Пещера за липса на задължения издадено до 30 дни преди датата на търга.

3.9. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник - оригинал или заверено копие.

Когато в заявлението по образец участникът търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документите по точка 3.2. и 3.3.

           4. Утвърдената тръжна документация с цена - невъзстановими 30 лв. може да се закупува след публикуване на обявата до 16:00 часа на 16.10.2017г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).

5. Крайният срок за подаване на заявленията за участие в търговете, ведно с другите документи посочени в т.3 в настоящата заповед е до 17:00 ч. на 16.10.2017г. в Общински център за услуги и информация на гражданите.

           6. Депозитът за участие в търговете е посочен в т.1.1-1.5 от тази обява и следва да се внася до 17:00 ч. на 16.10.2017г. в касата на Община Пещера – стая №1 на втория етаж, или по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера .

           7. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедта за обявяване на спечелилия участник.

8. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена.

           9. Оглед на имотите, предмет на търговете може да се извършва всеки работен ден до датата на търговете след представяне на документ за закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №19, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.

           10. Договорите за продажба със спечелилите участници се сключват при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.    

         ТЕЛЕФОН ЗА СПРАВКА: 0350/6-22-03, вътр. 131 – Д. Симонов

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069