Вторник, 23 Апр 2024
Съобщение Печат Е-поща
Енергийна ефективност - ЛОТ-1

На  20.09.2017 г. Кмета на Община Пещера Николай Зайчев подписа Договор № BG16RFOP001-2.001-0010-C01-S-16за осъществяване на стрoително-монтажни работи с Обединение ДЗЗД „Пещера Златни Родопи 2017“ за реализация на проект: „Повишаване на енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Пещера – ЛОТ 1 по Обособена позиция № 5 – Строително-монтажни работи за повишаване на енергийната ефективност на жилищен блок „Родопи“, с административен адрес: гр. Пещера, ул. „Цар Борис I“ № 6, вх. А и вх. Б.

Стойността на договора е 491 369,05 лв., а срокът на изпълнение е 130 календарни дни.

Предвижда се цялостно изолиране на сградите в съответствие с Наредба № 7 от 2004 г. за Енергийна ефективност на сгради. Включително: Топлинно изолиране на външни стени, покрив, подмяна на съществуващата дървена външна дограма с нова.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069