Четвъртък, 07 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 23 Октомври 2017г. 08:39ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТИ ОСМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    26. 10.2017г. /ЧЕТВЪРТЪК / от 14.30 часа в кметство Радилово, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

 1. Одобряване проект за ПУП–Парцеларен план за трасе на линеен обект – кабелна линия ниско напрежение за външно кабелно захранване на поземлен имот с идентификатор 56277.3.18 по КККР на гр.Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1480 по КККР на гр.Пещера в местност „Агово” и одобряване на задание.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

 1. Кандидатстване на Община Пещера с проектно предложение по процедура BG05M9OP001-2.010 „развитие на социалното предприемачество“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020г.

           Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Зехра Алиш – Зам. кмет на Община Пещера

 1. Одобряване на образец на Партньорско споразумение по проект “Две минути и половина до полунощ - Иновативен образователен подход за справяне с проблемите на изменението на климата в началните училища“ с договорен номер 2017-1-BG01-KA201-036245 по програма «Еразъм+», Ключова дейност 2 «Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики» - децентрализирана дейност «Стартегически партньорства», сектор «Училищно образование», «Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите» /КА201/

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

 1. Съгласуване на Схеми по чл.56 от ЗУТ и провеждане на публични търгове с явно наддаване       за отдаването под наем на терени – публична общинска собственост.

           Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Димитър Симонов – Гл. спец. „Общинска собственост и наеми“

 1. Определяне на концесионер за услуга, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ, поземлен имот с идентификатор 56277.502.1158 (пет шест две седем седем точка пет нула две точка едно едно пет осем) по КККР, одобрена със Заповед№РД-18-14/20.06.2014г. на Изпълнителния директор на АГКК с площ от 2 937 кв. м (две хиляди деветстотин тридесет и седем квадратни метра), с адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, ул. “Васил Левски” №2В, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за плувен басейн, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: квартал 122, парцел І, ведно с построените в него: 1. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.1; 2.Сграда с идентификатор 56277.502.1158.2; 3. Сграда с идентификатор 56277.502.1158.3; 4. Плувен басейн за възрастни с площ 342 кв.м. и обем 390 куб. м.; 5. Детски плувен басейн с площ 128 кв.м.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Димитър Симонов – Гл. спец. „Общинска собственост и наеми“

 1. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаването под наем на търговски обект – магазин в с. Капитан       Димитриево.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Димитър Симонов – Гл. спец. „Общинска собственост и наеми“

 1. Даване съгласие за промяна предназначението на част в размер на 38 кв.м от ПИ с идентификатор 56277.4.194-общинска собственост и на част в размер на 490 кв.м от ПИ с идентификатор 56277.4.226-общинска собственост в местностите „Широките ливади“ и „Ямата“, землище на гр. Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж.Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. Приемане на оценки за продажба на Недвижими имоти-частна общинска собственост – поземлен имот с идентификатор 56277.504.427 и поземлен имот с идентификатор     56277.503.146 по КККР на гр. Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж.Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. Приемане на оценки и продажба на Недвижими имоти - частна общинска собственост :
 • Поземлен имот с идентификатор 56277.3.70 ;
 • Поземлен имот с идентификатор 56277.3.367;

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж.Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. Приемане на оценки и сключване на договор за прехвърляне право на собственост на поземлени имоти с идентификатори 56277.1.1948 и 56277.1.1949.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж.Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

 1. Питания.

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069