Сряда, 06 Дек 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 07 Ноември 2017г. 12:50ч.

Обявление по реда на чл.26,ал.2 от Закона за нормативните актове

 Проект

За изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,приета с Решение № 673/28.02.2017 г., изм. и доп. с Решение №319/27.02.2013 г. на Общински съвет – Пещера

Мотиви  за изготвяне на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

1. Причини, налагащи изменението на  подзаконовия нормативен акт:

 

Със Закона за предучилищното и училищно образование, обн.в ДВ бр.79/ 13.10.2015 г. в сила от 01.08.2016 г., в Глава шестнадесета, Раздел втори, с чл.302 - чл.305, в сила от 01.01.2017 г. е регламентирано придобиването и управлението на недвижими имоти и вещи на държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие. В тази връзка е необходимо

привеждане на Наредбата по чл.8,ал.2 от Закона за общинската собственост (Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Пещера) в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование и регламентиране на обществените отношения относно управлението и разпореждането на имоти и вещи на държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Пещера.

2. Цели които се поставят:

Определяне на конкретни условия и ред за управление и разпореждане с имотите и вещите на държавните и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба.

Проектът за изменение и допълнение на наредбата не изисква допълнителни финансови или други средства и няма да доведе до пряко или косвено въздействие върху общинския бюджет.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови, ако има такива.

Очакваните резултати след приемане на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера са:

-Синхронизиране на наредбата в съответствие с действащото законодателство в Република България;

-Установяване на ред относно управлението и разпореждането на имотите и вещи, собственост на държавните и общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Пещера;

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Проектът за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Пещера е в съответствие със Закона за предучилищното и училищно образование. Същият не противоречи на правото на Европейския съюз и на други нормативни актове от висока степен.

Изменя и допълва Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

§1. В Раздел ІІ, Предоставяне за управление на имоти и вещи – общинска собственост, ал.8 на чл.6 се отменя.

§2. В Раздел ІІ, Предоставяне за управление на имоти и вещи – общинска собственост се създават нови чл.6а, 6б, 6в и 6г, със следното съдържание:

„чл.6а, ал.1. Общинските недвижими имоти, предоставени за управление на общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са публична общинска собственост.

ал.2. От датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище, което се намира на територията на Община Пещера, за общинско, имотите – публична държавна собственост, предоставени на училището преди обявяването му  за общинско, преминават в собственост на Община Пещера и стават публична общинска собственост, а вещите – държавна собственост, стават собственост на Община Пещера, финансираща училището.

            ал.3. Имотите и вещите по ал.2 се предоставят за управление на училището, което ги е управлявало до обявяването му за общинско, и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си .

            ал.4. Когато седалището на училището, управляващо имотите по ал.2 е извън територията на общината, която ги придобива, след влизането в сила на акта за обявяване  на училището за общинско Община Пещера предоставя имотите за управление на финансирани от нея училища.

            ал.5. От датата на влизане в сила на акта за обявяване на общинско училище за държавно имотите и вещите, предоставени на училището преди обявяването му за държавно, преминават в собственост на държавата, управляват се от училището и се ползват само за целите на образователния процес, без да  променят предназначението си.

            Чл.6б. Придобитите възмездно от общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със статут на частна общинска собственост.

            Чл.6в. Придобитите безвъзмездно от държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи, както имотите и вещите, собствеността върху които им е възстановена, са собственост на училището, детската градина или центъра.

            Чл.6г, ал.1. Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на  Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането му.

            ал.2. Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности  могат да се ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните условия:

1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни,здравни,социални или хуманитарни дейности ;

2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината;

            3. населеното място е с население под 5 хиляди души.“

В 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на Община Пещера се приемат предложения и становища, относно изготвения проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Предложенията и становищата по проекта за изменение и допълнение на Наредбата могат да се представят в писмен вид в 30-дневен срок от датата на обявлението в деловодството на община Пещера или на е-mail: Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069