Четвъртък, 25 Юли 2024
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Обявление Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Вторник, 07 Ноември 2017г. 17:13ч.

Община Пещера, обл.Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед№776/06.11.2017г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ за изменение на предвиденото застрояване за вила с идентификатор 56277.506.768.42 по КККР на гр.Пещера /вила пл. № 170, кв. 9, УПИ І-Вилно застрояване по ЗРП на летовище «Свети Константин»/. Определя сеустройствена зона „Ов” /вилна зона/ с устройствени показатели: максимална височина на застрояване ≤ 7.0 м., плътност на застрояване до 40 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 0,8,  минимална озеленена площ 50 на сто, съгласно проекта съответстващ наНаредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069