Петък, 24 Мар 2023
Вие сте тук: Начало Начало Архив Новини

Архив НОВИНИ

Съобщение Печат Е-поща
Новини, обяви, конкурси - Новини
Петък, 24 Ноември 2017г. 15:47ч.

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТИ ДЕВЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    29. 11.2017г. /СРЯДА / от 14.30 часа в залата на НЧ „Сергей Румянцев 1909 “, кметство Капитан Димитриево, с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Информация за подготовката на Община Пещера за зимното поддържане и     снегопочистване през оперативния сезон 2017-2018г.

                Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

   Иван Спиров Директор на ОП“ЧПОИ“

2.Информация за изпълнение на дейностите по обхват и задържане в образователната система на деца и ученици в Община Пещера.

                                      Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

                                                  Диана Балканджиева – Гл. експерт „Образование“

3.Актуализация бюджета на Община Пещера за 2017г. и разчета за капиталови разходи за 2017г.

      Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

        Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

4.Проект за ПУП – Парцеларен план за нов подземен водопровод, промишлен водопровод и силови електрокабели през имоти собственост на Община Пещера и поставяне на кабел и две измервателни плочи за замерване електрохимична защита в имот собственост на Община Пещера в местност «Широките ливади».

         Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

5.Даване на разрешение за изработване на проект ПУП-ПРЗ за обединяване на поземлени имоти с идентификатор 56277.4.36 и идентификатор 56277.4.59 по КККР на гр. Пещера, смяна на предназначението им и отреждането им в УПИ II – Обществено обслужване, търговия и услуги в местност „Баташки път“ по ККР на гр. Пещера с приложена скица- проект и задание.

                Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

       арх. Атанас Васев – Гл. архитект на Община Пещера

6.Промяна на регулацията между УПИ II-669, УПИ III – 669 собственост на наследници на Атанас Йорданов Бакалов и улица с о. т. 186, 185, 184, с. Радилово.

                              Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

                                                 инж. Невена Дялкинова - Началник отдел

                                                 „Общинска собственост“

7.Отмяна на Решение № 379/26.10.2017г. за продажба на поземлен имот с идентификатор 56277.3.70.

                             Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова - Началник отдел

„Общинска собственост“

8.Питания.

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216
0893532069