Вторник, 11 Дек 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало Съобщение
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
Съобщение Печат Е-поща
Понеделник, 04 Декември 2017г. 08:48ч.

ОБЯВА

             В изпълнениена Заповед №844/01.12.2017 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

          

             1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем на следните обекти общинска собственост:

1.2. Сграда с площ 13 кв.м. с идентификатор 56277.503.101.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-14/20.06.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение на КККР, адрес на имота гр.Пещера, п.к.4550, ул. „Петър Раков“ №35, разположена в поземлен имот с идентификатор 56277.503.101, частна общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена 84,50 без ДДС, депозит за участие 8,45 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

1.3.Павилион №2, с площ 5,5 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, публична общинска собственост, при начална месечна наемна цена 74 лв. без ДДС, депозит за участие 7,40 лв. Срок на договора за наем – 3 години.

1.4.Павилион №4, с площ 7,4 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, публична общинска собственост, при начална месечна наемна цена 99 лв. без ДДС, депозит за участие 9,90 лв. Срок на договора за наем – 3 години.

1.5.Павилион №6, с площ 5,5 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, публична общинска собственост, при начална месечна наемна цена 74 лв. без ДДС, депозит за участие 7,40 лв. Срок на договора за наем – 3 години.

1.6.Павилион №7, с площ 5,5 кв.м., намиращ се на «Дъгов мост» гр.Пещера, публична общинска собстевост, при начална месечна наемна цена 74 лв. без ДДС, депозит за участие 7,40 лв. Срок на договора за наем – 3 години.

1.7.Помещение, състоящо се от антре – 10 кв.м., кабинет – 12 кв.м. и санитарен възел – 3 кв.м., намиращо се на втория етаж на Здравен пункт с.Радилово – публична общинска собственост, с местонахождение кв.39, парцел І – Здравна служба, при граници на имота: изток – парцел ІІ – 341, запад и север – улица, юг – парцел ХІІ – 339, при начална месечна наемна цена 68,45 лв. без ДДС, депозит за участие 6,85 лв. Срок на договора за наем – 3 години.

1.8.Терен с площ 50 кв.м. за разполагане на кафе-аперитив на улица с осови точки 79-80-81, при граници и съседи: на изток улица с осови точки 78-109, на юг: улица с осови точки 109-108-107, на запад: УПИ ІІ – Озеленяване в кв.31 по ПУП на с. Радилово, публична общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена 90 лв. без ДДС, депозит за участие 9 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

1.9.Терен с площ 30 кв.м. за разполагане на кафе-аперитив с площ 30 кв.м. в южната част на УПИ ІІ – Озеленяване в кв.31 по ПУП на с.Радилово при граници и съседи: на изток: улица с осови точки 107-83; на север: Зеленина в УПИ ІІ – Озеленяване в кв.31, публична общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена 54 лв. без ДДС, депозит за участие 5,40 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

1.10.Терен с площ 60/60 см. на тротоара при имот с планоснимачен №1638 в кв.109 и улица с осови точки 465 – 499 по ПУП на гр.Пещера, публична общинска собственост, при начална тръжна месечна наемна цена 26 лв. без ДДС, депозит за участие 2,60 лв. Срок на договора за наем – 5 години.

1.11.Магазин със застроена площ 21 кв.м. и сервизни помещения с площ 4 кв.м., намиращ се в двуетажна масивна сграда, цялата с площ 307 кв.м., попадаща в УПИ І – ресторант, поща и магазин в кв.26 по ПУП на с.Капитан Димитриево, частна общинска собственост, при начална месечна наемна цена 75 лв. без ДДС, депозит за участие 7,50 лв. Срок на договора за наем 5 години.

            2. Дата, място и час на провеждане на търговете:

           На 20.12.2017г., стая № 5, I етаж на Общинска администрация гр.Пещера, както следва:

- от 14:00 ч. за имота по т.1.1;

- от 14.10 ч. за имота по т.1.2;

- от 14.20 ч. за имота по т.1.3;

- от 14.30 ч. за имота по т.1.4;

- от 14.40 ч. за имота по т.1.5;

- от 14.50 ч. за имота по т.1.6;

- от 15.00 ч. за имота по т.1.7;

- от 15.10 ч. за имота по т.1.8;

- от 15.20 ч. за имота по т.1.9;

- от 15.30 ч. за имота по т.1.10;

- от 15.40 ч. за имота по т.1.11.

            3. Утвърдената тръжнадокументация е с цена - невъзстановими 20 лева, с включен ДДС за всеки от обектите общинска собственост, посочени в т.1 от настоящата заповед и се закупува до 16 часа на 03.04.2017г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).

          4. Размерът на депозита за участие в търговете е посочен в т.1 и следва да се внася до 17:00 часа на 19.12.2017г. в касата на Община Пещера – стая № 1 на втория етаж или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:

            Код на Общинска банка: SOMBBGSF

            Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021

         5. Депозитът на неспечелилите участници се възстановява в срок от три работни дни след изтичане на срока за обжалване на заповедите за обявяване на спечелилите участници.

            6. Документите за участие в търговете се подават до 17:00 часа на 19.12.2017г. в Общински център за услуги и информация на гражданите на партерния етаж на ОА.

            7. Определената стъпка за наддаване е 5% от началната тръжна цена.

            8. Задължителни документи за участие в търга:

           1) Заявление за участие по образец

           2) Документ за съдебна регистрация за юридическите лица и ЕТ, съответно копие на лична карта, когато участникът е физическо лице.

          3) Удостоверение за актуално състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или единен идентификационен код (ЕИК)

            4) Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване до 30 дни преди датата напровеждане на търга.

          5) Декларации по образец съгласно тръжните документи

            6) Документ за внесен депозит за участие в търга

            7) Документ за закупени тръжни книжа

            8) Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник.

        Когато в заявлението по образец търговецът е посочил ЕИК той може да не представя документите по т.8, подточки 2 и 3.

          9. Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден до изтичане срока за подаване на тръжни документи и направена заявка в стая №19 на първия етаж на Общинска администрация гр.Пещера от 10:00 до 12:00 часа, след представяне на документ за закупени тръжни книжа.

          10. Договорите за наем със спечелилите участници ще се сключват в 14-дневен срок от връчване на заповедта, с която е обявен за спечелил.

          11. Съгласно чл.16 от НРПУРОИ спечелилия участник е длъжен да внесе депозитна вноска в размер на определената месечна наемна цена с ДДС. Депозитът се внася в касата на Община Пещера или по депозитната сметка на Община Пещера №BG87SOMB91303332970201 в „Общинска банка” АД. Документът за внесения депозит се прилага към досието на наемателя.

       12. Допълнителна информация може да се получи на телефон0350/6-22-03 (вътр. 131) .   

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216