Вторник, 11 Дек 2018
Get the Flash Player to see this.
Вие сте тук: Начало ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
Добре дошли в Портала на Община Пещера

 

Целта на Peshtera.BG е да ви предложи пълноценна и изключително полезна информация от живота в община Пещера, да Ви информира за работата на Общинската Администрация и Общинския Съвет.

 iLoveBulgaria logo1 ЛОГО DEFEND

 Защита на личните данни

Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради
logo RR bannercamcorder clipartcamcorder clipart red
peristera baner-op-ak opak-opr

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Запис на точка №13 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно строителството на нов завод (БИОВЕТ АД)

Запис на точка №14 от 26-то заседание на Общински съвет 31.08.2017 - относно отпадане на резерват „Купена“ от програмата на Юнеско „Човекът и биосферата“

Информационен бюлетин за засегнатото население съгласно НАРЕДБАТА за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последиците от тях.
ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД ЗА ТРИДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат Е-поща
Петък, 22 Декември 2017г. 17:52ч.

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28.12.2017 г. / четвъртък / от 14.30 часа в конферентна зала на хотел „Домейн“- Пещера с проект за

ДНЕВЕН РЕД :


1. Приемане на Програма за работа на Общински съвет – Пещера през 2018 г.
Докладва: д-р Цветана Лепарова
Председател на Общински съвет

2. Информация за проведените Обществени поръчки от Община Пещера за периода юли- декември 2017г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Веселин Джелатов – Директор на дирекция ЕФСПОП

3. Приемане на отчет за реализирани продажби от Община Пещера за периода юли-декември 2017 г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж.Невена Дялкинова Началник отдел „Общинска собственост“

4. Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов – Гл. специалист „Общинска собственост, наеми“

5. Приемане на изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс град Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Николай Балабанов – Директор н Център за подкрепа
на личностното развитие – ОДК.

6. Актуализация бюджета на Община Пещера за 2017г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева – Директор на дирекция „ ФСД“

7. Одбряване на план-сметка за такса битови отпадъци.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева – Директор на дирекция „ ФСД“

8. Вземане на решение за приемане доклад за оценка на цяло предприятие - “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД, във връзка с Решение № 368/28.09.2017г. на Общински съвет – Пещера за прекратяване на съдружие на Община Пещера в “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Цветан Христов – Директор на дирекция „ АПИО“

9. Номиниране на представител за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Зехра Алиш – Зам. кмет на Община Пещера

10. Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти в местността „Широките ливади“ и местността „Ямата“ собственост на „Биовет“ АД и Община Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова-Началник отдел „Общинска собственост“

11. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2018г.-2019г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

12. Одобряване проект за ПУП–Парцеларен план за външно електрозахранване на УПИ ІІ-55, „За бензиностанция, търговия и услуги“ с идентификатор 56277.4.50 в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

13. Даване на разрешение за изготвяне: ПУП–Парцеларен план за трасе за линеен обект – подземен електропровод – КЛ 1 Кv от КРШ „Ж-1“, извод на ТП „Бензиностанция 2“ до ново елетромерно табло пред УПИ ІІ-034010, 034044, ЖС,търговия и услуги, местност „Свети Георги“, гр.Пещера и отклонение за ново електромерно табло пред поземлен имот с идентификатор 56277.4.121 по КККР на гр.Пещера, ул.“Снежанка“, гр.Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Стефан Камберов – Директор на дирекция „ТСУ“

14. Питания.

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет-Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216