Четвъртък, 18 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 393 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30
    Относно: Приемане на изменения и допълнения на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

    Общинският съвет след като изслуша Докладната записка на Кмета на Община Пещера за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 673/28.02.2017 г., изм. и доп. с Решение №319/27.02.2013 г. на Общински съвет – Пещера, като взе предвид становищата на ПК по след станалите разисквания, на основание чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.8 от Закона за нормативните актове, чл.8, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Р Е Ш И :

Изменя и допълва Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:
§1. В Раздел ІІ, Предоставяне за управление на имоти и вещи – общинска собственост, ал.8 на чл.6 се отменя.
§2. В Раздел ІІ, Предоставяне за управление на имоти и вещи – общинска собственост се създават нови чл.6а, 6б, 6в и 6г, със следното съдържание:
„чл.6а, ал.1. Общинските недвижими имоти, предоставени за управление на общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, са публична общинска собственост.
ал.2. От датата на влизане в сила на акта за обявяване на държавно училище, което се намира на територията на Община Пещера, за общинско, имотите – публична държавна собственост, предоставени на училището преди обявяването му за общинско, преминават в собственост на Община Пещера и стават публична общинска собственост, а вещите – държавна собственост, стават собственост на Община Пещера, финансираща училището.
ал.3. Имотите и вещите по ал.2 се предоставят за управление на училището, което ги е управлявало до обявяването му за общинско, и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си .

ал.4. Когато седалището на училището, управляващо имотите по ал.2 е извън територията на общината, която ги придобива, след влизането в сила на акта за обявяване на училището за общинско Община Пещера предоставя имотите за управление на финансирани от нея училища.
ал.5. От датата на влизане в сила на акта за обявяване на общинско училище за държавно имотите и вещите, предоставени на училището преди обявяването му за държавно, преминават в собственост на държавата, управляват се от училището и се ползват само за целите на образователния процес, без да променят предназначението си.
Чл.6б. Придобитите възмездно от общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи са със статут на частна общинска собственост.
Чл.6в. Придобитите безвъзмездно от държавните и общинските училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие недвижими имоти и движими вещи, както имотите и вещите, собствеността върху които им е възстановена, са собственост на училището, детската градина или центъра.
Чл.6г, ал.1. Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за общинската собственост и подзаконовите актове по прилагането му.
ал.2. Имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на общински училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие, за които няма обществена потребност за ползването им за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности могат да се ползват и за други дейности при едновременно изпълнение на следните условия:
1. в срок от две години не е идентифицирана обществена потребност от използването им за образователни,здравни,социални или хуманитарни дейности;
2. налице е положително становище на министъра на образованието и науката, изготвено въз основа на оценка на образователните потребности в общината;
3. населеното място е с население под 5 хиляди души.“

В съответствие с чл.37, ал.3 от Закона за нормативните актове приетите с настоящото решение изменения и допълнения на наредбата да се обнародват в един местен ежедневник. Измененията и допълненията на наредбата влизат в сила след обнародването.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216