Четвъртък, 18 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 394 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30
   ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс град Пещера.


.
    С Решение № 227/28.12.2016г. на Общински съвет – Пещера е приет Правилник за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс град Пещера, с основна дейност развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Пещера.
С Решение № 356, взето на заседание от 31.08.2017г., Общински съвет – Пещера прие изменение и допълнение на свое Решение №168/31.08.2016г., като определи дейността на Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс-гр.Пещера, а именно:
1. развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Пещера; развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Пещера;
2. ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.
Целите, които се поставят с изменението и допълнението на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс град Пещера са свързани с допълване и разширяване дейността на ЦПЛР – ОДК гр. Пещера, осигуряване на публичност при организиране на дейностите на ЦПЛР – ОДК, както и синхронизиране на дейността на ЦПЛР – ОДК гр. Пещера с нормативния акт от по-висока степен (ЗПУО), с което ще се удовлетвори обществения интерес на децата и учениците със СОП и на техните родители.

Общинският съвет след като изслуша предложението на кмета на Община Пещера, взе предвид становището на ПК, във връзка с чл.17, ал.1, т.3, чл.20 от ЗМСМА и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА

Р Е Ш И :

Приема изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс град Пещера, както следва:
§ 1. В чл.2 след текста „Изпълняваните дейности в ЦПЛР-ОДК гр.Пещера са за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта на децата и учениците в община Пещера“ се добавя следния текст: „ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности”.
§ 2. Създава се ал.3 на чл.9 със следното съдържание:
„В ЦПЛР-ОДК се осъществява допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, която може да включва:
1. работа с дете и ученик по конкретен случай;
2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;
3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, методики и специалисти;
4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със сензорни увреждания;
5. ресурсно подпомагане“.
§ 3. Създава се ал.4 на чл.9 със следното съдържание:
„Общата и допълнителната подкрепа на децата и учениците в ЦПЛР-ОДК се осигуряват по реда на Наредбата за приобщаващото образование, приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г.“.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216