Четвъртък, 18 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 395 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30

     ОТНОСНО: Актуализация бюджета на Община Пещера за 2017 г.


   Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера за възникнала необходимост от актуализация бюджета на Община Пещера за 2017 г., във връзка с чл. 124, ал. 2 от ЗПФ и на основание чл.21, ал.1, т.6 и ал. 2 от ЗМСМА и след станалите разисквания,


РЕШИ:


Актуализира бюджета на Община Пещера както следва:
По разходите в дейности местна отговорност

Функция 6 Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда

606 „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“

За текущ ремонтна ул. „Знаме на мира“с. Капитан Димитриево

  Видове разходи § общо
1. текущ ремонт 1030 13 225
  общо   13 225

 

 

Функция 9 „Разходи некласифицирани в другите функции“

998 Резерв (13 225)

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: 1

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216