Четвъртък, 18 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 396 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30

    ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за такса битови отпадъци за 2018 г.


   Общинският съвет като разгледа предложението на Кмета на Община Пещера във връзка с чл. 62, чл. 66, ал.1 и ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 19б от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пещера и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и след станалите разисквания,


РЕШИ:


1. Не променя размерът на таксата за битови отпадъци за 2018 година.
2. Одобрява план-сметката за приходите и разходите по дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци, проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци и почистване на териториите за обществено ползване в Община Пещера за 2018 г. както следва:

Наименование План за 2018 година
1 2
І. Приходи  1 050 000
1. От такса "Битови отпадъци" при очаквано изпълнение 80 % 1 017 488
в това число:  
А. ОТ НАСЕЛЕНИЕТО 222 173
Б. ОТ ПРЕДПРИЯТИЯ ВКЛ. ФИРМИ НА ЕТ 795 315
2.От неиздължени такси за ТБО от предходни години     32 512
ІІ. РАЗХОДИ  
1. За такса "Битови отпадъци" съгласно Приложение 1 и приложение 2 1 050 000

Приложения:

1. Приложение 1 „План сметка а необходимите разходи за битови отпадъци през 2018 година – обща“

2. Приложение 2 „План сметка за необходимите разходи за битови отпадъци през 2018 година по населени места“

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216