Четвъртък, 18 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 397 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30

   Относно: Вземане на решение за приемане доклад за оценка на цяло предприятие - “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД, във връзка с Решение № 368/28.09.2017г. на Общински съвет – Пещера за прекратяване на съдружие на Община Пещера в “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД.

Мотиви: Във връзка с Решение № 368/28.09.2017г. на Общински съвет – Пещера за прекратяване на съдружие на Община Пещера в “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД и изговено предизвестие на основание чл. 125, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2 от Търговския закон се възложи на независими оценители да се изготви доклад за оценка на цяло предприятие “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД, като се остойности дела на Община Пещера съгласно дяловото участие.
Оценката на собствеността на Община Пещера в дружеството, изразяваща се в 24,68% от дяловете на дружеството възлиза на 739 345 лв. /седемстотин тридесет и девет хиляди триста четиридесет и пет лева/.
С оглед на гореизложеното и отправеното от Община Пещера предизвестие на основание чл. 125, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 2 от Търговския закон за напускане на съдружието възниква необходимост от приемане на остойностяването на дяловете на Община Пещера от Общински съвет Пещера и уведомяването на другия съдружник в“МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД - Булфарма ООД, относно размера на претенцията на Община Пещера.
    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината и на основание чл. 139, ал. 1 от ТЗ и чл. 21, ал. 1, т. 15 и т. 23 от ЗМСМА и след станалите разисквания

Р Е Ш И:

1. Приема доклад от независими оценители за оценка на цяло предприятие - “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД с представените анализи и определя стойността на дяловете на Община Пещера в размер на 839 345лв.
2. Упълномощава Кмета на Община Пещера, да предложи на Общото събрание на “МБАЛ Проф. Димитър Ранев” ООД, стойността на дяловете на Община Пещера да бъде изплатена на стойността , съгласно приетата и одобрена от Общински съвет – Пещера стойност.


Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 19
“ЗА”: 19
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216