Четвъртък, 18 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 398 Печат Е-поща

     На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30


     ОТНОСНО: Определяне на представител за участие в комисия за изработване на областна здравна карта.

    Общинският съвет като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на Постоянните комисии, на основание чл.29, ал.4 от Закона за лечебните заведения и чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА,

Р Е Ш И :

Определя като представител на Община Пещера, г-жа Галина Перкова Стоянова – Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ за участието й в областната комисия за изработване на областна здравна карта.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216