Четвъртък, 18 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 399 Печат Е-поща

    На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30
    Относно: Проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти в местността „Широките ливади ” и местността „Ямата” собственост на БИОВЕТ АД и Община Пещера

Мотиви: Във връзка с инвестиционно намерение на „Биовет“ АД, гр. Пещера със свое Решение №233/28.12.2016г. Общински съвет-Пещера е разрешил изработването на проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 4.176, 4.178, 4.179, 4.180, 4.181, 4.185 и 4.469 (собственост на „Биовет“ АД) и части от поземлени имоти с идентификатори 4.175, 4.193, 4.194, 4.196, 4.226 и 4. 172 (общинска собственост) в местностите „Широките ливади“ и „Ямата“, землище на гр. Пещера, с който проект се образуват:
• УПИ І-4.624, за ел. подстанция
• УПИ ІІ-4.625, за енергийни и технически съоръжения
• УПИ ІІІ-4.626, за производствена и складова дейност (без ферментационни мощности)
• УПИ ІV-4.627, за инженерни съоръжения и складова дейност (без ферментационни мощности)
• УПИ V-4.628, за енергийни и технически съоръжения
и се предвижда обособяване на нови улици, разширение на полски път, изместване на улично-регулационната линия на гр. Пещера на изток и образуване на нов квартал.
С Решение №333/27.07.2017г. Общински съвет Пещера е изразил предварително съгласие за преминаване през общински имоти 56277.4.194-общинска публична собственост с НТП: селскостопански, горски ведомствен път със засегната площ от 38 кв.м и 56277.4.226-общинска публична собственост с НТП: селскостопански, горски ведомствен път със засегната площ от 490 кв.м. С Решение №376/26.10.2017г. е дадено съгласие за промяна на тяхното предназначение.
В общинска администрация е постъпило писмо с вх. №30-51-55/28.11.2017г. от „Биовет“ АД, с което се иска Общински съвет Пещера да вземе решение за безвъзмездно придобиване право на собственост върху пет проектни имота, собственост на „Биовет“ АД, които се приобщават към новопроектирани улици.


    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, взе предвид становището на ПК по общинска собственост и европейски програми, ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, на основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, чл.15, ал.3 от ЗУТ, чл.6, ал.2 и ал.3 от ЗОС и след станалите разисквания

Р Е Ш И :

І. Дава съгласие Община Пещера безвъзмездно да придобие право на собственост върху проектни имоти, собственост на „Биовет“ АД, както следва:
1. Проектен имот с идентификатор 56277.4.649 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка четири точка шестстотин четиридесет и девет), с площ 109 кв.м, като тази площ се приобщи към улица с о.т. 882, 883, 884, 885.
2. Проектен имот с идентификатор 56277.4.646 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка четири точка шестстотин четиридесет и шест), с площ 80 кв.м, като тази площ се приобщи към 631а, 631б, 882, 631г, 631д, 631е и 631ж.
3. Проектен имот с идентификатор 56277.4.647 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка четири точка шестстотин четиридесет и седем), с площ 232 кв.м, като тази площ се приобщи към 631е, 886, 887, 888, 889 и 890, завършваща с обръщало.
4. Проектен имот с идентификатор 56277.4.648 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка четири точка шестстотин четиридесет и осем), с площ 320 кв.м, като тази площ се приобщи към улица с о.т. 631е, 886, 887, 888, 889 и 890, завършваща с обръщало.
5. Проектен имот с идентификатор 56277.4.642 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка четири точка шестстотин четиридесет и две), с площ 113 кв.м, като тази площ се приобщи към улица с о.т. 631е, 886, 887, 888, 889 и 890, завършваща с обръщало.

ІІ. След прехвърляне на собствеността проектните имоти по т.І да придобият статут на публична общинска собственост.

ІІІ. Упълномощава Кмета на общината да подпише Предварителен договор с „Биовет“ АД за безвъзмездно прехвърляне на собствеността, като след влизане в сила на заповедта за одобряване на ПУП-ПРЗ да подпише окончателен договор.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 20
Гласували: 20
“ЗА”: 20
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216