Четвъртък, 18 Окт 2018
Get the Flash Player to see this.
РЕШЕНИЕ № 401 Печат Е-поща

   На Общински съвет - Пещера, взето на заседанието, проведено на 28.12.2017г., Протокол № 30
    Относно: Одобряване проект за ПУП–Парцеларен план за външно електрозахранване на УПИ ІІ-55, „За бензиностанция, търговия и услуги“ с идентификатор 56277.4.50 в местност „Баташки път” по КККР на гр.Пещера

Мотиви: С Решение № 299 от Протокол № 21/27.04.2017 г., Общински съвет гр.Пещера е разрешил изработването на проект за за ПУП-Парцеларен план на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – „Външно електрозахранване на УПИ ІІ-55, „За бензиностанция, търговия и услуги с идентификатор 56277.4.50 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“, с трасе на кабела НН, който започва от точка 1 – ТИ, тип „ТЕПО“, монтирано на фасадата на ТП „Варници“ в поземлен имот с идентификатор 56277.4.573 по КККР на гр.Пещера, местност „Баташки път“, от където преминава въздушно в западна посока до точка 2 – нов ЖР стълб. /поземлен имот с идентификатор 56277.4.46 по КККР на гр.Пещера общинска публична собственост с НТП пасища, мери/. След точка 2 кабела ще се положи в изкоп на 1,30 м дълбочина в защитна PVC тръба, на запад през точки 3, 4 /поземлен имот с идентификатор 56277.4.46 по КККР на гр.Пещера общинска публична собственост с НТП пасища, мери/ и точка 5 /поземлен имот с идентификатор 56277.4.55 по КККР на гр.Пещера държавна частна собственост с НТП водни течения/, следвайки чупките на имотната граница. От точка 5 пред точка 6 и 7 до точка 8 /поземлен имот с идентификатор 56277.4.55 по КККР на гр.Пещера държавна частна собственост с НТП водни течения/ кабела ще се изтегли в стоманена тръба, укрепена по подпорна стена. От точка 8 /поземлен имот с идентификатор 56277.4.55 по КККР на гр.Пещера държавна частна собственост с НТП водни течения/ в западна посока до точка 9 /поземлен имот с идентификатор 56277.4.48 по КККР на гр.Пещера държавна частна собственост с НТП терени на обществени сгради и центрове/ кабела ще се положи в изкоп на 1,30 м дълбочина в защитна защитна PVC тръба. В точка 9 /поземлен имот с идентификатор 56277.4.48 по КККР на гр.Пещера държавна частна собственост с НТП терени на обществени сгради и центрове/ трасето на кабела ще продължи в южна посока към точка 10 /поземлен имот с идентификатор 56277.4.48 по КККР на гр.Пещера държавна частна собственост с НТП терени на обществени сгради и центрове/ и в западна посока до точка 11 /поземлен имот с идентификатор 56277.4.48 по КККР на гр.Пещера държавна частна собственост с НТП терени на обществени сгради и центрове/, в северна посока ще достигне точка 12 съвпадаща с влизането в бензиностанцията и в табло ГРТ, имот с идентификатор 56277.4.50 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“-собственост на заявителя.
      Общинският съвет като изслуша докладната записка на Кмета на Община Пещера, взе предвид становищата на ПК по териториално и селищно устройство и ПК по законност, обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление на основание чл. 21, ал. 1, т.8, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА и на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Р Е Ш И :

      Одобрява проект за ПУП-Парцеларен план на подземен линеен обект на техническата инфраструктура – „Външно електрозахранване на УПИ ІІ-55, „За бензиностанция, търговия и услуги с идентификатор 56277.4.50 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“, с трасе на кабела НН, който започва от точка 1 – ТИ, тип „ТЕПО“, монтирано на фасадата на ТП „Варници“ в поземлен имот с идентификатор 56277.4.573 по КККР на гр.Пещера, местност „Багашки път“, от където преминава въздушно в западна посока до точка 2 – нов ЖР стълб. След точка 2 кабела ще се положи в изкоп на 1,30 м дълбочина в защитна PVC тръба, на запад през точки 3, 4 и 5, следвайки чупките на имотната граница. От точка 5 пред точка 6 и 7 до точка 8 кабела ще се изтегли в стоманена тръба, укрепена по подпорна стена. От точка 8 в западна посока до точка 9 кабела ще се положи в изкоп на 1,30 м дълбочина в защитна защитна PVC тръба. В точка 9 трасето на кабела ще продължи в южна посока към точка 10 и в западна посока до точка 11, в северна посока ще достигне точка 12 съвпадаща с влизането в бензиностанцията и в табло ГРТ, имот с идентификатор 56277.4.50 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“-собственост на заявителя.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общински съвет Пещера в едномесечен срок от обнародването му в Държавен вестник пред Административен съд – гр.Пазарджик.

Общ брой общински съветници: 21
Присъствали: 17
Гласували: 17
“ЗА”: 17
“ПРОТИВ”: няма
“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет- Пещера

 


ГОРЕЩ ТЕЛЕФОН
035062216